Przypominamy o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.

Informujemy, iż obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a konkretnie jest to dokument z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). § 116 „Usytuowanie wodomierza” mówi, że zestaw wodomierza głównego na połączeniu z siecią wodociągową powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie, z zamkniętymi okienkami piwnicznymi i drzwiami, a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia.

Przekazujemy, że w przypadku stwierdzenia przez PEWIK uszkodzeń urządzeń pomiarowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosztów związanych z ich usprawnieniem.