Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek na dzień 28 lipca 2022 r. (czwartek) godz.18.00
Szkole Podstawowej w Pogórzu zwołuje zebranie wiejskie.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1/ w sprawie: omówienia zakresu projektu „Rozbudowy ulic Szkolnej, Słowackiego, Żeromskiego, Broniewskiego, Majakowskiego, Konopnickiej i Sienkiewicza w Pogórzu”,

2/ sprawy bieżące.

 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

 

                                                                                         Wójt Gminy Kosakowo

                                                                          /-/ Marcin Majek