Kosakowo, dnia 3 czerwca 2022r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY KOSAKOWO

Marcin Majek

                   

NA DZIEŃ

 

21 czerwca 2022 r. (wtorek)

godz.18.00

Szkole Podstawowej w Pogórzu

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 

1/ omówienia zakresu projektu „Rozbudowy ulic Szkolnej, Słowackiego, Żeromskiego, Broniewskiego, Majakowskiego,
Konopnickiej i Sienkiewicza w Pogórzu”

2/ sprawy bieżące.

 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

 

                                                                                         Wójt Gminy Kosakowo

                                                                                    /-/ Marcin Majek