W październiku br. odbyła się kompleksowa kontrola jakości ścieków odprowadzanych z terenu gminy Kosakowo do Grupowej Oczyszczalni Ścieków PEWIK Gdynia w Dębogórzu-Wybudowaniu.

Informujemy, że na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych parametrów w zakresie azotu amonowego, azotu ogólnego oraz substancji ekstrahujących się eterem naftowym (tj. tłuszczów). Badania zostały przeprowadzone na zbiorczych kolektorach, co oznacza, że na terenie gminy Kosakowo występują osoby i podmioty, które odprowadzają ścieki o znacznej zawartości wymienionych wyżej substancji.

Oczyszczenie ścieków o podwyższonej zawartości zanieczyszczeń azotem i tłuszczami jest droższe ze względu na większe obciążenie dla systemu technologicznego oczyszczalni.

Badania jakości ścieków będą ponowione. W przypadku dalszego występowania przekroczeń dopuszczalnych wartości, trwale wzrośnie opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, a w konsekwencji będzie musiał ulec zwiększeniu koszt odprowadzania ścieków ponoszony przez mieszkańców i podmioty funkcjonujące na terenie gminy Kosakowo. Mając na uwadze powyższe, w najbliższych miesiącach wdrożone zostaną kontrole jakości ścieków odprowadzanych do systemu kanalizacyjnego, w celu wytypowania źródeł stwierdzonych przekroczeń.

Apelujemy też do mieszkańców o weryfikację swoich nawyków związanych z korzystaniem z kanalizacji.

Informowaliśmy już o właściwych sposobach zagospodarowania tłuszczów powstających w gospodarstwach domowych. Ze szczegółami można zapoznać się w artykule.

Natomiast w zakresie przekroczeń zawartości związków azotu, zwracamy uwagę, że jedną z przyczyn może być odprowadzanie do kanalizacji resztek żywności. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne na stronie www.pukpeko.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią:

Toaleta to nie śmietnik

Zasady korzystania z kanalizacji sanitarnej

Źródło: www.pukpeko.pl