W dniach od 23 – 27 sierpnia 2021 r. we wszystkich sołectwach naszej gminy odbędą się zebrania wiejskie. Podczas zebrań dla mieszkańców wsi Kazimierz, Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie oraz Mosty odbędą się konsultacje społecznych w sprawie zmiany granic tychże sołectw oraz obrębów geodezyjnych (ta kwestia dotyczy jedynie miejscowości Kazimierz i Dębogórze).

Na proces konsultacji złożą się również badania ankietowe, dzięki którym poznamy opinie mieszkańców w temacie planowanych zmian. Ankiety będą dostępne od 23 sierpnia do 8 września br. na stronie internetowej www.kosakowo.pl, bip.kosakowo.pl w zakładce Konsultacje z mieszkańcami, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo oraz u Sołtysów wsi.

Wypełniony formularz ankiet konsultacji będzie można przekazywać:
– bezpośrednio do Urzędu Gminy Kosakowo (skrzynka podawcza przed wejściem głównym budynku);
– drogą elektroniczną na adres mailowy: kancelaria@kosakowo.pl;
– drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo;
– sołtysom wsi za pokwitowaniem odbioru;
– przez e-PUAP.

Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w jednej z rubryk „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się” – znaku X i wypełnieniu tabeli z danymi identyfikującymi głosującego i złożeniu własnoręcznego podpisu na ankiecie.

Mapy dotyczące zmiany granic sołectw Kazimierz, Dębogórze, Dębogórze – Wybudowanie, Mosty:

Mapa dotycząca zmiany granic obrębów geodezyjnych wsi Kazimierz i Dębogórze: