Deklaracja dostępności

Urząd Gminy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gminakosakowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Dokumenty do pobrania.
 • Pasek informacyjny

WYŁĄCZENIA

 • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.
 • Pasek informacyjny mający na celu powiadomienie mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach. Pasek informacyjny jest uruchamiany.
 • Częściowo niedostępna nawigacja za pomocą klawiatury. Sytuacja dotyczy nawigacji znajdującej się u góry strony. W najbliższym czasie umożliwimy pełne sterowanie stroną przy pomocy klawiatury.

TRYB DOSTĘPNOŚCI

Skrót klawiszowy CTRL + U powoduje uruchomienie się narzędzia, pozwalającego na włączenie modułów dostępności:

 • Nawigacja klawiaturą
 • Czytnik strony
 • Zmiana kontrastu
 • Podświetlenie linków
 • Zmiana wielkości czcionek
 • Zmiana odstępów na stronie
 • Wyłączenie animacji
 • Zmiana wielkości kursoru myszy
 • Włączenie podpowiedzi.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-28
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot wewnętrzny: Urząd Gminy Kosakowo

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Leszek Chojnicki
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 530 262 005 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ADRES BUDYNKU LUB BUDYNKÓW

Siedziba Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo. Przy wejściu do urzędu jest parking dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się także toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.