Konsultacje społeczne 1-22 lipca 2020 r.

Szanowni Państwo!

W związku z opracowywaniem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Puckiego do roku 2035” oraz działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283) informujemy o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu w ramach konsultacji społecznych, które trwać będą w terminie 1-22 lipca 2020 r.

Celem i przedmiotem Strategii jest nakreślenie kierunków rozwoju elektromobilności na terenie powiatu, w tym określenie możliwego potencjału działań oraz wyznaczenie wymaganych poziomów redukcji CO2. Realizacja postanowień dokumentu wiąże się z takimi zadaniami jak:

 • stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności,
 • upowszechnienie elektromobilności wśród mieszkańców,
 • promocja różnych środków transportu opartych o napędy elektryczne,
 • stworzenie sieci transportowej przyjaznej dla pojazdów elektrycznych,
 • włączenie społeczeństwa miasta w prace na rzecz rozwoju elektromobilności.

Dokumenty do pobrania:

Jak wyrazić swoją opinię dotyczącą strategii?

 1. Formularz zgłoszenia opinii należy złożyć w formie papierowej na adres Starostwa Powiatowego w Pucku, ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych lub w skanem na adres e-mail: wiz@starostwo.puck.pl
 2. Dnia 13.07.2020 r. (poniedziałek) od godz. 17:00 odbędą się konsultacje z mieszkańcami online
  Link do rejestracji na spotkanie:
  https://audytelsa.clickmeeting.pl/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-elektromobilnosci/register?_ga=2.25370997.998533188.1593160825-803463176.1587978004

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu oraz zgłoszenia swojej opinii na temat projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Puckiego do roku 2035″

Więcej informacji:

http://powiat.puck.pl/strategia-rozwoju-elektromobilnosci/