„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
pn.: Budowa drogi ul. Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo
mająca na celu: Wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich
w Gminie Kosakowo ulicy Rzemieślniczej w Miejscowości Kosakowo

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020