Powiat Pucki wraz z partnerami, w tym Gminą Kosakowo  realizuje projekt pn. „Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie, Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Pucku, więcej informacji

– na stronie Gminy Kosakowo w zakładce URZĄD/FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

– na stronie Starostwa Powiatowego w Pucku: https://powiat.puck.pl

W tym artykule będą się ukazywały informacje istotnie dla realizacji projektu.

Zapraszamy do zapoznania z zakresem projektu poniżej:

Część 1 polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych obejmujących tematykę z zakresu popularyzacji wiedzy o regionie, gospodarce morskiej, edukację ekologiczną oraz żeglarską:

 • grupa wiekowa uczestników– 10 -14 lat;
 • 100 uczestników z 7 gmin Powiatu Puckiego; każda gmina ok. 14/15 uczniów
 • dla każdego uczestnika zaplanowano łącznie 40 godzin zajęć, w tym minimum 20 godz. na wodzie, na jachtach żaglowych, o liczbie miejsc min. 10, w tym 2 członków załogi;

Część 2 polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych obejmujących kursy żeglarskie i motorowodne:

 • grupa wiekowa uczestników – powyżej 14 roku życia,
 • 100 uczestników z 7 gmin Powiatu Puckiego i z Powiatu Puckiego, po ok. 12/13 uczniów z gmin i powiatu
 • dla każdego uczestnika zaplanowano łącznie 70 godzin zajęć z czego 50 godz. na wodzie, na jachtach żaglowych, o liczbie miejsc min. 6, w tym 2 członków załogi oraz na jachtach motorowych, o liczbie miejsc min.8, w tym 2 członków załogi

Część 3 polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych obejmujących doskonalenie umiejętności żeglarskich w ramach koła żeglarskiego:

 • Zajęcia przeznaczone dla osób z uprawnieniami żeglarskimi lub motorowodnymi,
 • 40 uczestników z 7 gmin Powiatu Puckiego i z Powiatu Puckiego, Po 5 uczniów z 7 gmin i Powiatu Puckiego = 40 osób.
 • dla każdego uczestnika zaplanowano zajęcia 1 raz w tygodniu po 4 godz., łącznie 48 godzin zajęć, z czego 32 godziny na wodzie, na jachtach żaglowych, o liczbie miejsc min. 6, w tym 2 członków załogi oraz na jachtach motorowych, o liczbie miejsc min.8, w tym 2 członków załogi

Część 4 polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych obejmujących szkolenie kadry młodszej, zajęcia przeznaczone dla osób z uprawnieniami min. żeglarza jachtowego myślących o pracy związanej z żeglarstwem:

 • 20 uczestników z 7 gmin Powiatu Puckiego i z Powiatu Puckiego, po ok.2/3 osoby
 • szkolenie przygotowujące w przyszłości do samodzielnego prowadzenia zajęć żeglarskich,
 • dla każdej grupy zaplanowano łącznie 20 godzin zajęć z czego minimum 10 godz. na wodzie, na jachtach żaglowych, o liczbie miejsc min. 6, w tym 2 członków załogi oraz na jachtach motorowych, o liczbie miejsc min.8, w tym 2 członków załogi,

Część 5 polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych obejmujących szkolenie instruktorów – animatorów:

 • zajęcia przeznaczone dla przedstawicieli szkół, nauczycieli odpowiedzialnych za realizację projektu – 20 uczestników
 • unifikacja instruktorów prowadzących zajęcia praktyczne,
 • dla uczestników zaplanowano łącznie 20 godzin zajęć, z czego 15 godzin na wodzie, na jachtach żaglowych, o liczbie miejsc min. 6, w tym 2 członków załogi.

– Informacja o zgłoszeniach:

! NABÓR DODATKOWY do 16.05.2022

W ramach projektu pozostały jeszcze wolne miejsca dla uczestników na szkolenia przygotowujące do:
części 3 -Doskonalenie umiejętności żeglarskich w ramach koła żeglarskiego (wolnych jest 30 miejsc), 
części 4 – Szkolenie kadry młodszej, zajęcia przeznaczone dla osób z uprawnieniami min. żeglarza jachtowego myślących o pracy związanej z żeglarstwem (wolnych jest 15 miejsc),
części 5 –  Szkolenie instruktorów – animatorów (wolnych jest 15 miejsc).

Szkolenia odbędą się w HARCERSKIM OŚRODKU MORSKIM ZHP PUCK, ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck
Szkolenie jest bezpłatne, a każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu.
Osoby chętne do udziału w ww. szkoleniach żeglarskich prosimy złożenie kart zgłoszeniowych dla wybranej przez siebie części.
Druki można pobrać online (tu) lub w miejscu zgłoszenia (adres poniżej):
karty zgłoszenia dla poszczególnych części, które również można otrzymać w wersji papierowej w Harcerskim Ośrodku Morskim ZHP Puck, ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck. Zgłoszenia można przekazać bezpośrednio do HOM-u – nr telefonu 502-674-698. Nabór trwa do 16.05.2022 r.

NABÓR PODSTAWOWY  – ZAKONCZONY

Aktualnie trwa nabór chętnych do modułów od 1 do 4 – termin zgłoszeń do 15.03.2022 r. osoba do kontaktu
Janusz Frąckowiak, tel.: 501 498 422, e-mail: janusz.rewa@gmail.com
Wypełniając dokumenty zgłoszeniowe prosimy o dopisanie odręczne na formularzach, którego modułu dotyczą.

– Plakaty:

– Dokumenty do pobrania:

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY (do 16.05.2022):