Pożyczka z WFOSiGW na odwodnienie ul. Leśnej w Mostach

Nazwa zadania; Odwodnienie ul. Leśnej w Mostach

  • Koszt kwalifikowany zadania: 1 705 076,00 zł, Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: pożyczka o wysokości 1 225 270 zł ,
  • Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku;

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie umowy pożyczki z WFOSiGW z 2018 r.

  • Opis zadania:

Odwodnienie ul. Leśnej w Mostach obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na ulicy Leśnej i Szkolnej, z podłączeniem wpustów deszczowych. Inwestycja ma ograniczyć dopływ zanieczyszczeń wód przybrzeżnych Zat. Gdańskiej oraz do wód powierzchniowych w zlewni Zagórskiej Strugi. Obniży się również zagrożenie/możliwość podtopień ulic powiatowych i gminnych w tym objętych opieką konserwatorską.

Realizacja zadania jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców i radnych. Ponadto niniejsze zadanie znajduje się na liście priorytetowych inwestycji w zakresie zagospodarowania wód opadowych w Gminie Kosakowo.

Inwestycja przyczyni się do prawidłowego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz wzrostu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Inwestycja zrealizowana.

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku