W dniu 31 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Kosakowo podpisał umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie, gm. Kosakowo” na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Przebudowa ma dotyczyć ulicy Wiśniowej w Pierwoszynie na odcinku 392 m poczynając u styku z ulicą wojewódzką kierując się w stronę Mechelinek do ulicy Do Morza. Przebudowa drogi gminnej poprzez uzupełnienie odcinka drogi ma na celu zwiększenie dostępności dla mieszkańców, w tym mieszkańców nowo wybudowanych osiedli oraz obiektów infrastruktury publicznej. Połączy jednostkę osiedleńczą – nowo powstałe zabudowania z centrum miejscowości, drogami wyższej kategorii oraz doprowadzi pośrednio do infrastruktury publicznej.

Wartość dofinansowanie to ok. 700 tys. zł koszt całościowy projektu to ok. 1,2 mln zł.

Okres realizacji 31.12.2019 – 31.03.2020.