W dniu 17.10.2018 r. na Uniwersytecie Gdańskim nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu: “Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania to blisko 1,4 mln.