Wyposażenie świetlicy w Suchym Dworze dofinansowane z Unii

Świetlica w Suchym Dworze, została wyposażona w ramach realizacji projektu pn.: Wyposażenie sołeckiej świetlicy regionalnej w Suchym Dworze, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – działanie Odnowa i Rozwój Wsi, osi 4 Leader. Dofinansowanie wyniosło 80 % wydatków kwalifikowalnych.

Cel zadania stanowi: aktywizacja społeczna oraz poprawa życia mieszkańców – stworzenie miejsca spotkań mieszkańców, sprzyjających integracji kulturalnej oraz kontaktom społecznym poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej o charakterze regionalnym.

Świetlica ma charakter regionalny, tzn. nastawiony na kultywowanie i promocję tradycji i kultury kaszubskiej. Jako jedyna ze świetlic w Gminie Kosakowo posiada pracownię rękodzieła – zaplecze działań twórczych. Rozwiązanie to było przyczyną sukcesu projektu w konkursie.

W ramach niniejszego zadania dokonano zakupu i montażu wyposażenia w nowo wybudowanej świetlicy w Suchym Dworze zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz: wyposażenie pomieszczeń świetlicy, zaplecza zajęć twórczych – pracownia rękodzieła, szatni oraz zaplecza kuchennego, magazynowego oraz sanitarno-porządkowego.

Serdecznie zapraszamy do świetlicy sołeckiej.