GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Na ½ etatu  specjalisty  ds. płac

 

 1.      Wymagania niezbędne:

a)      Wykształcenie wyższe

b)      Specjalizacja finanse i rachunkowość.

Wymagania dodatkowe:

      a) dobra znajomość obsługi komputera,

b) dobra znajomość programu Płatnik,

c) znajomość programu ProgMan

d) znajomość programu HomeBanking

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie list plac osobowych i nieosobowych

2. Dokonywanie przelewów

3.  Pilnowanie terminowości zapłaty

4.  Rozliczanie wyciągów bankowych

5. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS

6.  Sporządzanie raportów miesięcznych ZUS RMUA

7.  Sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu wynagrodzeń z zachowaniem obowiązujących terminów

8.  Sporządzanie wykazów do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

9.  Uzgadnianie obrotów i sald księgi głównej  z księgami pomocniczymi z działu pomocy społecznej i działu  świadczeń rodzinnych

 

4. Wymagane dokumenty:

 a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

d) kwestionariusz osobowy

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie,  pocztą elektroniczną na adres: gops.kosakowo@wp.pl  w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres  GOPS-u  z dopiskiem:  

                Dotyczy naboru na stanowisko  ½ etatu specjalisty ds. płac  w terminie do dnia              29 sierpnia 2011 r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie..

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

 Data : 17.08.2011 r.