GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KOSAKOWIE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko ASYSTENT RODZINY

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Natalia Pikiewicz, zam. w Pierwosyznie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Natalia Pikiewicz ukończyła studia magisterskie na kierunku PSYCHOLOGIA na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada ponad 14 letni staż pracy, w tym jako nauczyciel i terapeuta w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz asystent rodziny w GOPS w Kosakowie w ramach Projektu ze środków UE. Ponadto ukończyła 352 godzinne szkolenie "Asystent rodziny", które miało na celu zapoznanie z zakresem wiedzy, działań i obowiązków oraz przygotowanie do pracy na stanowisku Asystenta Rodziny. Wykazała się znajomością przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną i ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 

                                                                                           Kierownik GOPS Kosakowo

                                                                                                 /-/ Ariana Pienczke

Kosakowo, dnia 14.01.2013r.