PS/051/70/12/AP

Kosakowo, 19.03.2012 r.

 

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

 

W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Idę do pracy”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-22-054/08-00, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. przeprowadzenia rekrutacji do V edycji Projektu „Idę do pracy”.

1. Rekrutacja odbyć się ma w siedzibie GOPS w Kosakowie w dniach od 29.03.2012 r. i nie dłużej niż do 12.04.2012 r.

2. Rekrutację przeprowadza psycholog.

3. W procesie rekrutacji należy przeprowadzić analizę skierowanych przez pracowników socjalnych potencjalnych uczestników projektu.

4. Zadaniem psychologa będzie zaproponowanie na posiedzeniu Zespołu Projektowego liczbę 10 kobiet i 10 mężczyzn, wraz z listą rezerwową 5 osób, które wg niego spełniają wymagania do uczestnictwa w projekcie. W tym: przynajmniej 1 osobę, która podejmie naukę w szkole na poziomie ponadgimnazjalnym oraz nie mniej niż 2 osoby niepełnosprawne.

5. Dokumentacja z rekrutacji ma zawierać w szczególności:

Diagnozę potrzeb uczestników,

Przeprowadzone testy,

Kryteria analizy potencjalnego uczestnika projektu,

Wstępne wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego.

6. Wymagania dla osoby prowadzącej rekrutację:

Zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów systemowych Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1,

Zapoznanie się z dokumentacją projektową przedstawioną przez koordynatora projektu,

Spotkania indywidualne w procesie rekrutacji mają obejmować nie mniej niż 15 godz. zegarowych.

7. Dokumentacja z rekrutacji ma zawierać informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Mile widziane zatrudnienie doradcy zawodowego do procesu rekrutacji.

Oferty cenowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać pocztą zwrotną drogą mailową na adres: gops@kosakowo.pl; gops.kosakowo@wp.pl lub na adres Biura Projektowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do 26.03.2012 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 1. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem /58/ 620-82-02, w. 25 w dni robocze w godzinach od 8.00 – 15.00. Osoby do kontaktu: Ariana Pienczke.

GOPS w Kosakowie informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.

Wykonawcy, którzy złożą oferty cenowe na powyższe zapytanie, zostaną zaproszeni do negocjacji dnia 28.03.2012 r. O godzinie spotkania zostaną poinformowani drogą mailową, bądź telefoniczną.

Jeżeli okaże się, że oferty wstępne przewyższają próg 14.000 euro, zostanie zastosowany tryb ustawowy.

 

Ariana Pienczke

Koordynator Projektu

Kierownik GOPS

 

 


Załącznik nr 1

 

Nr postępowania: PS/051/70/12/AP miejscowość……………….. data……………

 

OFERTA CENOWA

Przeprowadzenie rekrutacji do V edycji Projektu „Idę do pracy”

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

w realizowanym projekcie systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Idę do pracy”, według umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-22-054/08-00:

Firma ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres, nr telefonu ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Szacuje wykonanie zamówienia na szkolenie jak poniżej.

Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i wynosi:

 

Netto ……………………… (słownie) ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………….

Podpis osoby/ osób upoważnionej/nych