O urzędzie

Urząd Gminy w Kosakowie
adres: ul. Żeromskiego 69, 81 – 198 Kosakowo
tel.(58) 660 43 43, 660 43 00
fax (58) 660 43 01
email: kosakowo@kosakowo.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy w Kosakowie
poniedziałki, wtorki, środy -od godz. 7,45 do 15,30
czwartki – od godz. 7,45 do 17,00
piątki – od godz. 7,45 do 15,15
przyjęcia w sprawach skarg i wniosków: w środy w godz. 9-15
Tryb przyjmowania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Kosakowo
Tryb przyjmowania skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (58) 660-43-43,
e-mail: boi@kosakowo.pl

insp. Teresa Czaplicka

Adres skrzynki EPUAP Gminy Kosakowo /000531708/Skrytka

Wójt Gminy – Marcin Majek
przyjmuje interesantów w środy we wcześniej umówionych godzinach
tel. 58 660-43-00

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Kosakowo:
PKO Bank Polski SA
81 1020 1811 0000 0802 0311 6787 – dochody jednostki
NIP Gminy Kosakowo – 587-15-69-970
REGON – 000-531-708 /EKD 7511/
Nr statystyczny Gminy Kosakowo – 221105 2

Klauzula informacyjna RODO

Mając na uwadze przepisy art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z zawartą umową, Wójt Gminy Kosakowo informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo z siedzibą w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy Administratora, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w zakresie świadczenia obsługi prawnej i usług informatycznych, ale wyłącznie w celu realizacji zawartej z Państwem umowy bądź realizacji obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora, w tym osoby występujące z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucje prowadzące postępowanie kontrolne.
  5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, prowadzonych spraw, a po jej zakończeniu – do czasu przedawnienia roszczeń oraz wykonania ustawowych obowiązków nałożonych na Administratora.
  6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  8. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia umowy z Administratorem.

Uzyskanie zadowolenia mieszkańców Gminy i innych klientów Urzędu z poziomu obsługi oraz kształtowanie jak najlepszego wizerunku organizacji.

Urząd Gminy Kosakowo przyjazny dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów

Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.