O urzędzie

O urzędzie

Urząd Gminy w Kosakowie
adres: ul. Żeromskiego 69, 81 – 198 Kosakowo
tel.(58) 660 43 43, 660 43 00
fax (58) 660 43 01
email :kosakowo@zgwrp.org.pl, kosakowo@kosakowo.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy w Kosakowie
poniedziałki, wtorki, środy -od godz. 7,45 do 15,30
czwartki – od godz. 7,45 do 17,00
piątki – od godz. 7,45 do 15,15
przyjęcia w sprawach skarg i wniosków: w środy w godz. 9-15
Tryb przyjmowania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Kosakowo
Tryb przyjmowania skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (58) 660-43-43,
e-mail: boi@kosakowo.pl

insp. Teresa Czaplicka

Adres skrzynki EPUAP Gminy Kosakowo /000531708/Skrytka

Wójt Gminy – Marcin Majek
przyjmuje interesantów w środy we wcześniej umówionych godzinach
tel. 58 660-43-00

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Kosakowo:
PKO Bank Polski SA
81 1020 1811 0000 0802 0311 6787 – dochody jednostki
NIP Gminy Kosakowo – 587-15-69-970
REGON – 000-531-708 /EKD 7511/
Nr statystyczny Gminy Kosakowo – 221105 2

W Urzędzie Gminy w Kosakowie wdrożono system zarządzania jakością ISO 9001:2000 /potwierdzony certyfikatem z dnia 1.02.2005r./, dostosowany do normy ISO 9001:2008

Uzyskanie zadowolenia mieszkańców Gminy i innych klientów Urzędu z poziomu obsługi oraz kształtowanie jak najlepszego wizerunku organizacji.

Urząd Gminy Kosakowo przyjazny dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów

Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Kosakowo oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru.

Zgodnie z § 5 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 200 poz. 1651) Urząd Gminy Kosakowo przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne:

1) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie internetowe: www.e-norda.eu lub na konto sp-upo@kosakowo.pl

2) na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru, tj. dysku CD-RW lub urządzeniu pamięci masowej z interface`em USB (np. Pen Drive).

Dokumenty elektroniczne przekazywane w powyższy sposób muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212 poz. 1766) akceptuje się następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:

1) do wymiany danych pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej – protokoły: SMTP/MIME, POP3, IMAP;

2) do kodowania informacji – formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0;

3) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne – formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc, Open Document wersja 1.0;

4) do danych zawierających informację graficzną – formaty danych: .jpg (.jpeg), .gif wersja 98a, .tif (.tiff), .png, .svg;

5) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów o dużych rozmiarach – formaty danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar.

Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych powinny odpowiadać zakresom danych zawartych we wzorach podań udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. W szczególności dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Kosakowo muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi, w tym adresem pocztowym osoby składającej dokument.

Inne wymagania:

1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy Kosakowo;

2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 20 MB;

3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.

Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Kosakowo w godzinach 7.30 – 15.30 (wtorek, czwartek, piątek), i w godzinach 7.30€“ 17.00 (czwartek) .

Góra