Gmina Kosakowo znajduje się w obwodzie nr 54  Wojskowego Koła Łowieckiego

Nr 350 „Jaźwiec”ul. Gołębia 1, 81-185 Gdynia

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym jest prowadzona w formie elektronicznej

w systemie EPI (Elektroniczna Ewidencja Polowań)  https://www.epi24.pl/

Polowania indywidualne odbywają się przez cały rok, zarówno w nocy jak i w dzień,

koła łowieckie nie maja obowiązku o tym fakcie informować gminy.

Maja  natomiast obowiązek odnotować fakt polowania w książce polowań danego obwodu łowieckiego.

Natomiast w przypadku polowań zbiorowych:

–  mogą się odbywać  tylko w wyznaczonym okresie od początku października do połowy stycznia, od zachodu do wschodu słońca.

–  koła łowieckie maja bezwzględnym obowiązek zgłosić fakt organizacji takiego polowania z przynajmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wówczas gmina niezwłocznie najpóźniej 5 dni przed planowanym polowaniem zbiorowym informuje o tym fakcie w przyjęty sposób mieszkańców. ( np.: BIP, strona internetowa, media społecznościowe, obwieszczenie).

–  teren polowania zbiorowego na minimum 24 godziny przed rozpoczęciem musi zostać przez organizatora polowania oznakowany zgodnie z zasadami określonymi przez ministerstwo.

Kwestie wyżej wskazane reguluje ustawa z dnia 13 października 1995r. prawo łowieckie ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082.)