Ochrona Środowiska

Aktualności

Ochrona środowiska

Urząd jest zobowiązany do prowadzenia publicznego wykazu danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Podstawą do prowadzenia wykazu jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235).

Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zawiera informacje o wszelkich dokumentach (w tym decyzjach, strategiach itp.) z zakresu obejmującego szeroko rozumianą ochronę środowiska i składa się z określonych rozporządzeniem kart informacyjnych.

Kliknij poniżej, aby przejść do wyszukiwania kart w wykazie.

banerek_rios

Formy ochrony przyrody na terenie gm. Kosakowo

Na terenie gminy Kosakowo znajdują się obszary cenne przyrodniczo oraz obszary i obiekty objęte ochroną prawną.

  • Obszary Natura 2000

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH 220032

Cel ochrony: zachowanie obszaru o dużej różnorodności specyficznych, nadmorskich siedlisk oraz biotopów dużej, płytkiej zatoki morskiej.

Przedmiot ochrony: siedliska przyrodnicze: ujścia rzek, estuaria, duże płytkie zatoki, kidzina na brzegu morskim, klify na wybrzeżu Bałtyku, solniska nadmorskie, inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, nadmorskie wydmy białe, nadmorskie wydmy szare, nadmorskie wrzosowiska bażynowe, nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika, lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, kwaśne buczyny, grąd subatlantyckibory i lasy bagienne; gatunki roślin: lnica wonna, lipiennik Loesela; gatunki zwierząt: foka szara, morświn, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, parposz, boleń, łosoś.

 

 

 

 

Specjalny Obszar Ochrony Ptaków (Dyrektywa Ptasia) Zatoka Pucka PLB 220005

Cel ochrony: zachowanie miejsca masowego zimowania, koncentracji podczas migracji oraz gniazdowania licznych, często rzadkich gatunków ptaków

Przedmiot ochrony: ostoja ptasia o randze europejskiej E 12; występuje co najmniej 30 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Gniazduje powyżej 1% populacji krajowej biegusa zmiennego (schinzii),sieweczka obrożna osiąga liczebność do 1% populacji krajowej; do niedawna gnieździł siętu batalion, w 2006 r. założyła kolonię lęgową rybitwa czubata.W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego perkoza dwuczubego, perkoza rogatego, czernicy; stosunkowo duże koncentracje osiągają: łabędź krzykliwy, głowienka, łęczak, biegus krzywodzioby, biegus zmienny, brodziec śniady, głowienka, kamusznik, kulik mniejszy, kulik wielki, ostrygojad, czajka, siewnica, sieweczka obrożna i szlamnik. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego następujących gatunków ptaków: bielaczek, czernica, gągoł, nurogeś, ogorzałka, perkoz dwuczuby; stosunkowo duże koncentracje osiąga łabędź niemy; ptaki wodno-błotne znacznie przekraczają koncentracje 20 000 osobników.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Parki Krajobrazowe

Nadmorski Park Krajobrazowy został utworzony w roku 1978 jako jeden z pierwszych Parków Krajobrazowych w Polsce. (Uchwała Nr IX/49/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 1978 r.). Cele i zakazy obowiązujące w Parku zostały określone w Uchwale nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Powierzchnia Parku wynosi 18 804 ha (w tym 7 452 ha części lądowej i 11 352 ha wód morskich Zatoki Puckiej), otulina – 17 540 ha. Ponad połowa powierzchni Parku to wody Zatoki Puckiej Wewnętrznej, która jest oddzielona od reszty akwenu Zatoki piaszczystym, podłużnym wypłyceniem zwanym Ryfem Mew. Część lądowa Parku obejmuje całość Półwyspu Helskiego oraz wąski pas wybrzeża morskiego, ciągnący się od Białogóry do Władysławowa wraz z obszarem Karwieńskich Błot. Na południe od Władysławowa granica NPK obejmuje przymorskie fragmenty Kępy Swarzewskiej i Puckiej, pradolinnych obniżeń Płutnicy i Redy do miejscowości Mechelinki.

W Parku występują wszystkie typy brzegów morskich, charakterystyczne dla południowego Bałtyku: wybrzeża klifowe, wybrzeża wydmowe, niskie wybrzeża zalewowe.

Takie ukształtowanie terenu i związane z tym występowanie określonych siedlisk powoduje, że, flora NPK jest bardzo bogata i różnorodna. Występują tu rzadkie w skali kraju zespoły roślin halofilnych (słonolubnych), psammofilnych (charakterystycznych dla piasków wydmowym), torfowiskowych związanych z wysokim torfowiskiem atlantyckim i zagłębieniami wydmowymi. Zróżnicowanie ekosystemów na obszarze NPK stwarza dogodne warunki życia wielu gatunkom zwierząt. Szczególnie bogata jest awifauna Parku. Półwysep Helski jest miejscem intensywnych przelotów ptaków podczas jesiennej i wiosennej migracji (południowo – bałtycki szlak wędrówek ptaków). Płytkie wody Zatoki Puckiej umożliwiają masowe zimowanie licznym gatunkom ptaków głównie kaczek. Na terenie NPK znajdują się również miejsca lęgowe bardzo rzadkich ptaków Polski – łęczaka, biegusa zmiennego, ostrygojada.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Rezerwaty

Rezerwat przyrody Mechelińskie łąki powołany został na mocy: Zarządzenie Nr 182/2000 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 714).

Położenie: Meander Kaszubski, między Rewą a Mechelinkami, gmina Kosakowo, powierzchnia: 113,47 ha, typ: faunistyczny.

Forma krajobrazowa: wylot pradoliny zakończony niskim, zalewowym wybrzeżem

Cel ochrony: zachowanie miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych.

Walory przyrodnicze:

• cenne gatunki flory: różnorodne zbiorowiska roślinne występujące na terenie Mechelińskich łąk tworzą charakterystyczny strefowy układ. Posuwając się od linii brzegowej wód Zatoki w głąb lądu występuje: strefa plaży, murawy nawydmowe, słonawy, półhalofilny szuwar, szuwar trzcinowy. Najcenniejszymi zbiorowiskami rezerwatu są zbiorowiska halofilne i półhalofilne, powstałe pod wpływem zasolonych wód Zatoki. Są one tworzone przez rośliny słonolubne i słonoznośne – sit Gerarda Juncus gerardi, ostrzew rudy Blysmus rufus, babkę nadmorską Plantago maritima, świbkę morską Triglochin maritimum, mlecznik nadmorski Glaux maritima, koniczynę rozdętą Trifolium fragiferum, sitowiec nadmorski Bulboschoenus maritimus, oczeret Tabernemontana Schoenoplectus tabernaemontani. W pasie muraw napiaskowych występuje m.in.: mikołajek nadmorski Eryngium maritimum (jedno z największych stanowisk w Polsce – ok. 1800 osobników), turzyca piaskowa Carex arenaria, piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria, wydmuchrzyca piaskowa Elymus arenarius. Rośliny występujące w pasie plaży: rukwiel nadmorska Cakile maritima, solanka kończysta Salsola kali, honkenia piaskowa Honckenya peploides.
• cenne gatunki fauny: jest to miejsce gniazdowania rzadkich gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych oraz miejsce odpoczynku ptaków podczas migracji. Najcenniejsze gatunki lęgowe to: sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, rybitwa białoczelna Sterna albifrons (oba gatunki zagrożone wyginięciem w skali kraju), pliszka cytrynowa Motacilla citreola (gatunek gniazdujący w Polsce od 1994 roku), ostrygojad Haematopus ostralegus (skrajnie rzadki gatunek lęgowy w Polsce), biegus zmienny Calidris alpina (w Polsce gnieździ się jedynie tutaj i w pobliskim rezerwacie „Beka”), ohar Tadorna tadorna. Inne gatunki spotykane w rezerwacie to ptaki gniazdujące w strefie szuwaru trzcinowego: wąsatka Panurus biarmicus, rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus, trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus, potrzos Emberiza schoeniculus, brzęczka Lucustella luscinioides, błotniak stawowy Circus aeruginosus, wodnik Rallus aquaticus, kropiatka Porzana porzana, zielonka Porzana parva, bąk Botaurus stellaris, kokoszka wodna Gallinula chloropus, łyska Fulica atra oraz gatunki gnieżdżące się w pasie słonaw i zbiorowisk murawowych: skowronek Alauda arvensis, świergotek łąkowy Anthus pratensis, pliszka żółta Motacilla flava, czajka Vanellus vanellus, krwawodziób Tringa totanus, kszyk Gallinago gallinago. W południowo-zachodniej części rezerwatu znajduje się licząca ok. 25 gniazd kolonia czapli siwej Ardea cinerea. W okresie migracji szczególnie licznie zatrzymują się tu bekasowate i siewkowate – piaskowiec Calidris alba, biegus rdzawy Calidris canutus, biegus krzywodzioby Calidris ferruginea, biegus zmienny Calidris alpina (najliczniejszy przelotny biegus) , biegus malutki Calidris minuta, łęczak Tringa glareola, batalion Philomachus pugnax, kuliczek piskliwy Actitis hypoleucos, kamusznik Arenaria interpres, siewnica Pluvialis squatarola, sieweczka obrożna Charadrius hiaticula oraz kaczki właściwe i gęsi. Jesienią nocujące w trzcinowiskach jaskółki, szpaki i pliszki mogą tworzyć nawet kilkutysięczne skupienia.

Na terenie rezerwatu można spotkać wszystkie gatunki krajowych ropuch: ropuchę szarą Bufo bufo, ropuchę zieloną Bufo viridis oraz najrzadziej występującą w Polsce ropuchę paskówkę Bufo calamita.

 

 

 

 

 

  • Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno – pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy, źródła, jary, głazy narzutowe i jaskinie.Na terenie gminy Kosakowo znajduje się 11 pomników przyrody.

Wszystkie informacje dot. rezerwatów przyrody znajdują się na stronie RDOŚ w Gdańsku pod linkiem: http://gdansk.rdos.gov.pl/rezerwaty-przyrody

Wykaz rezerwatów udostępnionych można znaleźć bezpośrednio pod linkiem: http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody

Informacje dot. Sieci Natura 2000: http://gdansk.rdos.gov.pl/o-sieci Baza danych dot. Sieci Natura 2000 :http://gdansk.rdos.gov.pl/baza-danych

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Stosownie do przepisów ustawy o ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy. Zadanie takie ma charakter zadania własnego samorządu terytorialnego. Oznacza to, iż służy ono realizacji potrzeb danej wspólnoty samorządowej. Jedną z prawnych form działania, za pomocą której gmina, powinna przyczynić się do realizacji zadania z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi są programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, które to programy zastąpiły dotychczas przyjmowane uchwały o wyłapywaniu zwierząt bezdomnych oraz o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2020 r.

Zwierzęta bezdomne z terenu gm. Kosakowo są przewożone do:

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce k. Wejherowa Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

przez podmiot do tego uprawniony, z którym Gmina zawarła stosowaną umowę na odławianie:

Krzysztof Linard CANIS z siedzibą w Pucku tel. 602-246-958.

Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów

Akcja prowadzona jest przez Urząd Gminy Kosakowo do wyczerpania środków finansowych w danym roku.

Właściciele psów i kotów, którzy są mieszkańcami gminy Kosakowo mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu w przychodni weterynaryjnej przy ul. Fiołkowej 3 w Kosakowie. Gmina Kosakowo dofinansowuje 50% kosztów zabiegu, pozostałe 50% pokrywa właściciel zwierzęcia. UWAGA: W przypadku psów wymagane jest, aby pies był oznakowany elektroniczne oraz posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bardziej bezpieczny dla zwierząt niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne.

Co z tym azbestem?

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie, z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r.

W 2002 roku Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program powstał w wyniku przyjęcia Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wycofywania azbestu z gospodarki, a także realizacji Ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Celem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Osoba fizyczna, będąca właścicielem lub użytkownikiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kosakowo – może ubiegać się w Urzędzie Gminy Kosakowo o dofinansowanie do demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na zasadach określonych w Uchwale Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2011r.

Przed przystąpieniem do prac…

  1. Prace polegające jedynie na wymianie pokrycia dachowego – bez dokonywania zmiany konstrukcji dachu podczas tych prac – wystarczy zgłosić do starostwa powiatowego na co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót.
  2. Wybierz specjalistyczną firmę, która posiada decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Tylko taka firma może wykonywać wszelkie czynności związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie narażając na niebezpieczeństwo Ciebie i innych osób przebywających w pobliżu.

Po wykonaniu prac….

  • Pamiętaj, że firma zobowiązana jest przekazać Ci:

– fakturę za wykonaną usługę;
– oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac;
– kartę przekazania odpadu na docelowe składowisko.

 

Utrzymanie czystości i porządku w gminach jest ustawowym obowiązkiem zarówno władz gminnych jak i mieszkańców, czyli nas wszystkich. Obowiązek ten nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U 2013 poz. 228). Na podstawie tej ustawy gmina Kosakowo posiada swój regulamin utrzymania czystości i porządku, który jest dostępny poniżej.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo.

Kontakt

KIEROWNIK REFERATU
mgr Elwira Klein
e-mail: komunalka@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 07
pok. 08 parter

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
mgr Justyna Gajzer
e-mail: ekologia@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 06
pok. 08 parter

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
mgr Karolina Kościńska
e-mail: odpady1@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 46
pok. 07 parter

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
mgr Anita Ciechan
e-mail: odpady@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 46
pok. 07 parter

Góra