Ochrona Środowiska

Aktualności

Wczytaj więcej

Ochrona środowiska

Dotacja do wymiany pieców węglowych w 2024 r.

Stosownie do przyjętej uchwały NR LXII/470/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku określającej zasady przyznawania dotacji celowych na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie gminy Kosakowo, informujemy, że ruszył nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w 2024 roku.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie dotacji celowej mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zameldowane na terenie Gminy Kosakowo i posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Kosakowo na której ma być realizowana wymiana istniejącego źródła ciepła, zasilanego paliwem stałym.

Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła.

Wysokość dotacji to 50% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż 2 500,00 zł.

Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła oraz złożenie wniosku przed rozpoczęciem inwestycji.

Dotacji nie podlegają koszty inwestycji polegającej na wymianie węglowych źródeł ogrzewania poniesione przed dniem podpisania umowy z Gminą Kosakowo na dofinansowanie planowanej inwestycji.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo w godzinach pracy Urzędu, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy e-puap.

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności złożenia kompletnego wniosku, w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na dany rok.

W roku 2024 na przedmiotowy cel w budżecie Gminy Kosakowo zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Szczegóły dotyczące warunków przyznawania dotacji i sposobów jej rozliczania określać będzie umowa o udzielenie dotacji, której wzór został udostępniony wraz z formularzami wniosków i zasadami przyznawania dotacji.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Kosakowo.

   1. Uchwała NR LXII.470.2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku
   2. Załącznik do Uchwały NR LXII.470.2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 roku – zasady udzielania dotacji.
   3. Projekt umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany pieców w 2024 roku
   4. Wniosek o przyznanie dotacji na wymianę ogrzewania 2024

  4b. Link do wersji edytowalnej – Wniosek o przyznanie dotacji na wymianę ogrzewania 2024

   1. Zgoda współwłaściciela nieruchomości na wymianę ogrzewania 2024 r.

  5b. Link do wersji edytowalnej – Zgoda współwłaściciela nieruchomości na wymianę ogrzewania 2024 r.

   1. Wniosek o wypłatę dotacji 2024 r.

  6b. Link do wersji edytowalnej – Wniosek o wypłatę dotacji 2024 r.

   1. Oświadczenie o demontażu starego źródła ciepła 2024 r.

  7b. Link do wersji edytowalnej – Oświadczenie o demontażu starego źródła ciepła 2024 r.


PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI WYMIANY KOPCIUCHÓW –
UCHWAŁY ANTYSMOGOWE DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Przypominamy, iż w związku z obowiązującą na terenie gm. Kosakowo „Uchwałą antysmogową poza miastami” (Uchwała nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku) mieszkańcy są zobowiązani do wymiany przestarzałych instalacji grzewczych w przyjętym w uchwale harmonogramie czasowym

TERMINY WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY

Od 1 września 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej.

Od 1 września 2026 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.

Od 1 lipca 2035 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel i drewno klasy 5.

Do 31 sierpnia 2024 konieczność wymiany kominków i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu.

Przypominamy, iż uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego, podejmowanym przez sejmik województwa w celu poprawy jakości powietrza poprzez wprowadzenie ograniczeń lub zakazów w zakresie stosowanego do ogrzewania paliwa oraz użytkowanych instalacji do ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Ograniczenia i zakazy określone w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników i właścicieli urządzeń o mocy do 1 MW w województwie, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli użytkowników i właścicieli kotłów oraz pieców i kominków na paliwo stałe.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Formy ochrony przyrody na terenie gm. Kosakowo

Na terenie gminy Kosakowo znajdują się obszary cenne przyrodniczo oraz obszary i obiekty objęte ochroną prawną.

 • Obszary Natura 2000

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH 220032

Cel ochrony: zachowanie obszaru o dużej różnorodności specyficznych, nadmorskich siedlisk oraz biotopów dużej, płytkiej zatoki morskiej.

Przedmiot ochrony: siedliska przyrodnicze: ujścia rzek, estuaria, duże płytkie zatoki, kidzina na brzegu morskim, klify na wybrzeżu Bałtyku, solniska nadmorskie, inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, nadmorskie wydmy białe, nadmorskie wydmy szare, nadmorskie wrzosowiska bażynowe, nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika, lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, kwaśne buczyny, grąd subatlantyckibory i lasy bagienne; gatunki roślin: lnica wonna, lipiennik Loesela; gatunki zwierząt: foka szara, morświn, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, parposz, boleń, łosoś.

 

 

 

 

Specjalny Obszar Ochrony Ptaków (Dyrektywa Ptasia) Zatoka Pucka PLB 220005

Cel ochrony: zachowanie miejsca masowego zimowania, koncentracji podczas migracji oraz gniazdowania licznych, często rzadkich gatunków ptaków

Przedmiot ochrony: ostoja ptasia o randze europejskiej E 12; występuje co najmniej 30 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Gniazduje powyżej 1% populacji krajowej biegusa zmiennego (schinzii),sieweczka obrożna osiąga liczebność do 1% populacji krajowej; do niedawna gnieździł siętu batalion, w 2006 r. założyła kolonię lęgową rybitwa czubata.W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego perkoza dwuczubego, perkoza rogatego, czernicy; stosunkowo duże koncentracje osiągają: łabędź krzykliwy, głowienka, łęczak, biegus krzywodzioby, biegus zmienny, brodziec śniady, głowienka, kamusznik, kulik mniejszy, kulik wielki, ostrygojad, czajka, siewnica, sieweczka obrożna i szlamnik. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego następujących gatunków ptaków: bielaczek, czernica, gągoł, nurogeś, ogorzałka, perkoz dwuczuby; stosunkowo duże koncentracje osiąga łabędź niemy; ptaki wodno-błotne znacznie przekraczają koncentracje 20 000 osobników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Parki Krajobrazowe

Nadmorski Park Krajobrazowy został utworzony w roku 1978 jako jeden z pierwszych Parków Krajobrazowych w Polsce. (Uchwała Nr IX/49/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 1978 r.). Cele i zakazy obowiązujące w Parku zostały określone w Uchwale nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Powierzchnia Parku wynosi 18 804 ha (w tym 7 452 ha części lądowej i 11 352 ha wód morskich Zatoki Puckiej), otulina – 17 540 ha. Ponad połowa powierzchni Parku to wody Zatoki Puckiej Wewnętrznej, która jest oddzielona od reszty akwenu Zatoki piaszczystym, podłużnym wypłyceniem zwanym Ryfem Mew. Część lądowa Parku obejmuje całość Półwyspu Helskiego oraz wąski pas wybrzeża morskiego, ciągnący się od Białogóry do Władysławowa wraz z obszarem Karwieńskich Błot. Na południe od Władysławowa granica NPK obejmuje przymorskie fragmenty Kępy Swarzewskiej i Puckiej, pradolinnych obniżeń Płutnicy i Redy do miejscowości Mechelinki.

W Parku występują wszystkie typy brzegów morskich, charakterystyczne dla południowego Bałtyku: wybrzeża klifowe, wybrzeża wydmowe, niskie wybrzeża zalewowe.

Takie ukształtowanie terenu i związane z tym występowanie określonych siedlisk powoduje, że, flora NPK jest bardzo bogata i różnorodna. Występują tu rzadkie w skali kraju zespoły roślin halofilnych (słonolubnych), psammofilnych (charakterystycznych dla piasków wydmowym), torfowiskowych związanych z wysokim torfowiskiem atlantyckim i zagłębieniami wydmowymi. Zróżnicowanie ekosystemów na obszarze NPK stwarza dogodne warunki życia wielu gatunkom zwierząt. Szczególnie bogata jest awifauna Parku. Półwysep Helski jest miejscem intensywnych przelotów ptaków podczas jesiennej i wiosennej migracji (południowo – bałtycki szlak wędrówek ptaków). Płytkie wody Zatoki Puckiej umożliwiają masowe zimowanie licznym gatunkom ptaków głównie kaczek. Na terenie NPK znajdują się również miejsca lęgowe bardzo rzadkich ptaków Polski – łęczaka, biegusa zmiennego, ostrygojada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Rezerwaty

Rezerwat przyrody Mechelińskie łąki powołany został na mocy: Zarządzenie Nr 182/2000 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 714).

Położenie: Meander Kaszubski, między Rewą a Mechelinkami, gmina Kosakowo, powierzchnia: 113,47 ha, typ: faunistyczny.

Forma krajobrazowa: wylot pradoliny zakończony niskim, zalewowym wybrzeżem

Cel ochrony: zachowanie miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych.

Walory przyrodnicze:

• cenne gatunki flory: różnorodne zbiorowiska roślinne występujące na terenie Mechelińskich łąk tworzą charakterystyczny strefowy układ. Posuwając się od linii brzegowej wód Zatoki w głąb lądu występuje: strefa plaży, murawy nawydmowe, słonawy, półhalofilny szuwar, szuwar trzcinowy. Najcenniejszymi zbiorowiskami rezerwatu są zbiorowiska halofilne i półhalofilne, powstałe pod wpływem zasolonych wód Zatoki. Są one tworzone przez rośliny słonolubne i słonoznośne – sit Gerarda Juncus gerardi, ostrzew rudy Blysmus rufus, babkę nadmorską Plantago maritima, świbkę morską Triglochin maritimum, mlecznik nadmorski Glaux maritima, koniczynę rozdętą Trifolium fragiferum, sitowiec nadmorski Bulboschoenus maritimus, oczeret Tabernemontana Schoenoplectus tabernaemontani. W pasie muraw napiaskowych występuje m.in.: mikołajek nadmorski Eryngium maritimum (jedno z największych stanowisk w Polsce – ok. 1800 osobników), turzyca piaskowa Carex arenaria, piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria, wydmuchrzyca piaskowa Elymus arenarius. Rośliny występujące w pasie plaży: rukwiel nadmorska Cakile maritima, solanka kończysta Salsola kali, honkenia piaskowa Honckenya peploides.
• cenne gatunki fauny: jest to miejsce gniazdowania rzadkich gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych oraz miejsce odpoczynku ptaków podczas migracji. Najcenniejsze gatunki lęgowe to: sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, rybitwa białoczelna Sterna albifrons (oba gatunki zagrożone wyginięciem w skali kraju), pliszka cytrynowa Motacilla citreola (gatunek gniazdujący w Polsce od 1994 roku), ostrygojad Haematopus ostralegus (skrajnie rzadki gatunek lęgowy w Polsce), biegus zmienny Calidris alpina (w Polsce gnieździ się jedynie tutaj i w pobliskim rezerwacie „Beka”), ohar Tadorna tadorna. Inne gatunki spotykane w rezerwacie to ptaki gniazdujące w strefie szuwaru trzcinowego: wąsatka Panurus biarmicus, rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus, trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus, potrzos Emberiza schoeniculus, brzęczka Lucustella luscinioides, błotniak stawowy Circus aeruginosus, wodnik Rallus aquaticus, kropiatka Porzana porzana, zielonka Porzana parva, bąk Botaurus stellaris, kokoszka wodna Gallinula chloropus, łyska Fulica atra oraz gatunki gnieżdżące się w pasie słonaw i zbiorowisk murawowych: skowronek Alauda arvensis, świergotek łąkowy Anthus pratensis, pliszka żółta Motacilla flava, czajka Vanellus vanellus, krwawodziób Tringa totanus, kszyk Gallinago gallinago. W południowo-zachodniej części rezerwatu znajduje się licząca ok. 25 gniazd kolonia czapli siwej Ardea cinerea. W okresie migracji szczególnie licznie zatrzymują się tu bekasowate i siewkowate – piaskowiec Calidris alba, biegus rdzawy Calidris canutus, biegus krzywodzioby Calidris ferruginea, biegus zmienny Calidris alpina (najliczniejszy przelotny biegus) , biegus malutki Calidris minuta, łęczak Tringa glareola, batalion Philomachus pugnax, kuliczek piskliwy Actitis hypoleucos, kamusznik Arenaria interpres, siewnica Pluvialis squatarola, sieweczka obrożna Charadrius hiaticula oraz kaczki właściwe i gęsi. Jesienią nocujące w trzcinowiskach jaskółki, szpaki i pliszki mogą tworzyć nawet kilkutysięczne skupienia.

Na terenie rezerwatu można spotkać wszystkie gatunki krajowych ropuch: ropuchę szarą Bufo bufo, ropuchę zieloną Bufo viridis oraz najrzadziej występującą w Polsce ropuchę paskówkę Bufo calamita.

 

 

 

 

 

 • Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno – pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy, źródła, jary, głazy narzutowe i jaskinie.Na terenie gminy Kosakowo znajduje się 11 pomników przyrody.

Wszystkie informacje dot. rezerwatów przyrody znajdują się na stronie RDOŚ w Gdańsku pod linkiem: http://gdansk.rdos.gov.pl/rezerwaty-przyrody

Wykaz rezerwatów udostępnionych można znaleźć bezpośrednio pod linkiem: http://gdansk.rdos.gov.pl/udostepnienie-rezerwatow-przyrody

Informacje dot. Sieci Natura 2000: http://gdansk.rdos.gov.pl/o-sieci Baza danych dot. Sieci Natura 2000 :http://gdansk.rdos.gov.pl/baza-danych

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2023 r.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt jest jednym z najważniejszych aktów prawnych dotyczących zwierząt w Polsce. Ustawa ta określa zasady postępowania wobec zwierząt oraz obowiązki ich opiekunów, w tym również obowiązki gminy w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt.

Bezdomność zwierząt to problem dotykający wiele wsi, miast i miasteczek w Polsce. Bezdomne zwierzęta nie tylko stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ale też są często narażone na głód, choroby oraz okrucieństwo ze strony ludzi. Dlatego właśnie tak ważne jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt.

Jednym z tych obowiązków jest opracowanie corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w którym precyzuje sposoby realizacji tych zadań oraz środki finansowe na nie przeznaczone.

Uchwała Nr CV/763/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kosakowo w 2024 roku

Warto zaznaczyć, że program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt nie jest jedynie formalnym dokumentem, lecz ma na celu zapewnienie rzeczywistej pomocy bezdomnym zwierzętom oraz ograniczenie liczby zwierząt bezdomnych.

Coroczne przygotowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jest zatem istotnym działaniem, które pozwala na skuteczne działanie w tym zakresie. Dzięki temu gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom opiekę weterynaryjną, odpowiednie warunki bytowe oraz skutecznie działa na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez m. in. ograniczanie niekontrolowanego rozmnażania, tym samym zmniejszając liczbę bezdomnych zwierząt.

Zwierzęta bezdomne z terenu gm. Kosakowo są przewożone do:

OTOZ ANIMALS Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce k. Wejherowa

Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

przez podmiot do tego uprawniony, z którym Gmina zawarła stosowaną umowę na odławianie zwierząt: Krzysztof Linard CANIS z siedzibą w Pucku tel. 602-246-958.

Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów

Akcja prowadzona jest przez Urząd Gminy Kosakowo do wyczerpania środków finansowych w danym roku.

Właściciele psów i kotów, którzy są mieszkańcami gminy Kosakowo mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji w Przychodni Weterynaryjnej VetCare zlokalizowanej w Pogórzu przy ul. Antoniego Abrahama 13 A, tel. 733 405 733

Gmina Kosakowo dofinansowuje 50% kosztów zabiegu, pozostałe 50% pokrywa właściciel zwierzęcia. UWAGA: Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 3 lit. c „dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów/kotów przysługuje osobom, które oznakowały elektronicznie zwierzęta oraz poddały je obowiązkowym szczepieniom w tym przeciwko wściekliźnie”

Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie gm. Kosakowo

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, gmina ma obowiązek zapewnić opiekę nad kotami wolno żyjącymi.

W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, w ramach posiadanych środków Gmina Kosakowo finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt.

Mieszkańcy, którzy dobrowolnie, nieodpłatnie wyrażają chęć sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie gminy Kosakowo, nie będąc ich właścicielem, mogą złożyć w tut. Urzędzie wniosek o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie gminy Kosakowo, prowadzony przez Urząd Gminy Kosakowo – Ref. ds. Ochrony Środowiska. Osobom, które uzyskają wpis do rejestru wydana zostanie Karta społecznego opiekuna kotów wolno żyjących, która upoważnia do:

 1. bezpłatnej sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących, usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących oraz opieki weterynaryjnej, w Przychodni Weterynaryjnej VetCare z siedzibą w Pogórzu przy ul. A. Abrahama 13 A, tel. 733 405 733 (zabiegi finansowane są w ramach posiadanych środków z budżetu Gminy Kosakowo);
 2. otrzymania karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących (karma dostępna w ramach posiadanych środków budżetowych);
 3. otrzymania budki dla kotów wolno żyjących po złożeniu do Urzędu Gminy Kosakowo przez opiekuna wniosku o wydanie budki (budki dostępne w ramach posiadanych w danym roku środków budżetowych).

Na zabiegi koty wolno żyjące przywożone są (po uprzednim umówieniu terminu) do przychodni weterynaryjnej przez społecznych opiekunów, którzy zobowiązani są do ich odbioru po zabiegu i wypuszczenia na wolność w miejscu ich dotychczasowego bytowania.

Ochrona zwierząt to sprawa, która powinna dotyczyć każdego z nas. Bezdomne zwierzęta, które żyją na ulicach, potrzebują naszej pomocy i wsparcia. Dlatego też, jako mieszkańcy, możemy wspierać działania podejmowane przez gminę w zakresie ochrony zwierząt.

Jednym z najważniejszych sposobów na wsparcie działań gminy jest adopcja zwierząt. Schroniska dla zwierząt są pełne zwierząt, które czekają na domy i odpowiedzialnych opiekunów. Adopcja zwierzęcia to nie tylko okazja do pomocy, ale też sposób na zdobycie wiernego przyjaciela na długie lata. Warto również pamiętać, że adopcja zwierzęcia zamiast jego kupna, to ochrona przed nielegalnym handlem i hodowlą.

Warto również zwracać uwagę na problemy dotyczące ochrony zwierząt w naszym otoczeniu. Jeśli zauważymy, że w naszej okolicy zwierzęta są źle traktowane lub są narażone na niebezpieczeństwo, powinniśmy niezwłocznie zgłosić to odpowiednim organom. Wszyscy mamy obowiązek dbać o dobrostan zwierząt i nie można przymykać na to oczu.

Zwierzęta na naszych plażach

Niepowtarzalny charakter Zatoki Puckiej oraz Zatoki Gdańskiej w naszym rejonie stwarza możliwość występowania jedynych ssaków polskiego wybrzeża Bałtyku, czyli morświna zwanym czasami dalekim krewnym delfina oraz fok.

Bałtyk jest domem trzech gatunków fok: szarej, pospolitej i obrączkowanej. Możemy je obserwować pływające w naszych bałtyckich wodach oraz wylegujące się na plaży.

Pamiętaj, że według polskiego prawa wszystkie gatunki fok występujące naturalnie na terenie naszego kraju  objęte są ochroną gatunkową. Zabronione jest ich umyślne płoszenie, zabijanie niszczenie ich siedlisk i ostoi.

Jeśli widzisz fokę na plaży, nie podchodź , nie polewaj wodą, nie wciągaj do wody, nie karm jej.

Jeżeli foka wychodzi na plażę, to znaczy  że potrzebuje odpoczynku lub jest chora.

Morświny żyjące w wodach Bałtyku mają status populacji krytycznie zagrożonej wyginięciem. Obecnie szacuje się, że jest ich zaledwie 500. Zgodnie z polskim prawem morświny podlegają ścisłej ochronie oraz wymagają ochrony czynnej. Zabronione jest ich umyślne płoszenie, zabijanie, niszczenie ich siedlisk lub ostoi.

Na morświna możemy natknąć się również przebywając na plaży. Niestety najczęściej są to osobniki martwe, ale zdarzyć się może także spotkanie z żywym zwierzęciem wyrzuconym na brzeg. Jego obecność na lądzie  świadczy o kłopotach w których się znalazł.

W przypadku znalezienia żywego osobnika, zapewnij  mu spokój, nie wrzucaj go z powrotem do wody, polewaj jego ciało wodą, tak aby nie zalać jego otworu nosowego, znajdującego się na szczycie głowy.

UWAGA !!!

Bez względu w jakim jest stanie znalazłeś fokę lub morświna na plaży zadzwoń do:

Błękitnego Patrolu WWF +48 795 536 009

Lub Stacji Morskiej IO UG w Helu +48 601 889 940

Wypoczywając nad brzegiem morza, nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że plaże stanowią miejsce gniazdowania, żerowania i odpoczynku niektórych ptaków (sieweczka obrożna, rybitwa rzeczna, rybitwa czubata, rybitwa białoczelna, ostrygojad), które swoje gniazda zakładają w dołkach w piasku, a nie na drzewach czy w trzcinowiskach.

Często trudno dostrzec dobrze zamaskowane gniazda, które mogą zostać nieświadomie zadeptane. Podstawowe niebezpieczeństwo stwarzają psy, dla których jaja i pisklęta stanowią bardzo łatwy łup.

Pomożesz ptakom, jeśli na spacer z psem wybierzesz inne miejsca niż plaża.

Nie plażuj i nie pal ognisk w bliskim sąsiedztwie lęgów. Ptaki wysiadujące jaja w gnieździe i wychowujące młode potrzebują spokoju. Wypłoszone przez ludzi mogą opuścić gniazdo lub pisklęta, a to z kolei zwiększa zagrożenie ze strony drapieżników

Jeżeli chcesz lepiej poznać zwierzęta  z naszych plaż i ich zwyczaje, poniżej udostępniamy przygotowany i wydany przez Fundację WWF specjalny Błękitny Poradnik, który pomoże Ci między innymi dowiedzieć się, co zrobić, aby chronić bałtyckie ssaki i ptaki bytujące nad morzem. W Poradniku znajdziesz informacje o tym, co należy zrobić, jeśli na plaży znajdziesz fokę lub morświna oraz jak zachować się, gdy zaobserwujesz chronione gatunki ptaków.

Pobierz Błękitny Poradnik

Co z tym azbestem?

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie, z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r.

W 2002 roku Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program powstał w wyniku przyjęcia Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wycofywania azbestu z gospodarki, a także realizacji Ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Celem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Stosownie do przyjętej uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XLVIII/330/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia „zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo na zadania służące ochronie środowiska polegające na utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich”, informujemy, że trwa nabór wniosków o udzielenie dofinansowania.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie dotacji celowej mogą być osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, zameldowane na terenie Gminy Kosakowo i posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Kosakowo, na której ma być realizowane zadanie.

Dofinansowanie obejmuje zadania polegające na: demontażu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji, zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich, zlokalizowanych na terenie gminy Kosakowo.

Wysokość dotacji na realizację wskazanego przedsięwzięcia to 100% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

W roku 2023 na przedmiotowy cel w budżecie Gminy Kosakowo zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł.

Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie wniosku przed rozpoczęciem inwestycji.

Dotacji nie podlegają koszty poniesione przed dniem podpisania umowy z Gminą Kosakowo na dofinansowanie planowanej inwestycji.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo w godzinach pracy Urzędu, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy e-puap.

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności złożenia kompletnego wniosku, w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na dany rok.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Szczegóły dotyczące warunków przyznawania dotacji i sposobów jej rozliczania określa umowa o udzielenie dotacji, której wzór został udostępniony wraz z formularzami wniosków i zasadami przyznawania dotacji.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo na dofinansowanie kosztów służących ochronie środowiska polegających na utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich.

Załączniki:

Utrzymanie czystości i porządku w gminach jest ustawowym obowiązkiem zarówno władz gminnych jak i mieszkańców, czyli nas wszystkich. Obowiązek ten nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na podstawie tej ustawy gmina Kosakowo posiada swój regulamin utrzymania czystości i porządku, który jest dostępny poniżej.

Uchwała NR LXII/466/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo

Kontakt

KIEROWNIK REFERATU
mgr Elwira Klein
e-mail: srodowisko@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 07
pok. 08 parter

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
mgr Justyna Gajzer
e-mail: ekologia@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 06
pok. 08 parter

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
mgr Paulina Tomeczkowska
e-mail: odpady2@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 46
tel. (58) 660 43 41
pok. 07 parter

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
mgr Anita Ciechan
e-mail: odpady@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 46
tel. (58) 660 43 41
pok. 07 parter

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Inż. Małgorzata Myszk
e-mail: odpady1@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 46
tel. (58) 660 43 41
pok. 07 parter

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Izabela Kowalska
e-mail: rolnictwo@kosakowo.pl
tel. (58) 660 43 32
pok. 08 parter

Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.