Stosownie do przyjętej uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XLVIII/330/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia „zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo na zadania służące ochronie środowiska polegające na utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich”, informujemy, że trwa nabór wniosków o udzielenie dofinansowania.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie dotacji celowej mogą być osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, zameldowane na terenie Gminy Kosakowo i posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Kosakowo, na której ma być realizowane zadanie.

Dofinansowanie obejmuje zadania polegające na: demontażu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji, zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich, zlokalizowanych na terenie gminy Kosakowo.

Wysokość dotacji na realizację wskazanego przedsięwzięcia to 100% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

W roku 2021 na przedmiotowy cel w budżecie Gminy Kosakowo zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł.

Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie wniosku przed rozpoczęciem inwestycji.

Dotacji nie podlegają koszty poniesione przed dniem podpisania umowy z Gminą Kosakowo na dofinansowanie planowanej inwestycji.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo w godzinach pracy Urzędu, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy e-puap.

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności złożenia kompletnego wniosku, w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na dany rok.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Szczegóły dotyczące warunków przyznawania dotacji i sposobów jej rozliczania określa umowa o udzielenie dotacji, której wzór został udostępniony wraz z formularzami wniosków i zasadami przyznawania dotacji.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo na dofinansowanie kosztów służących ochronie środowiska polegających na utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich.

Załączniki: