Urząd Gminy Kosakowo przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kosakowo, po stronie właściciela nieruchomości jest zapewnienie wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania bioodpadów oraz zmieszanych odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Ponadto, właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów, konserwacji oraz ich wymiany w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

Umowa zawarta z podmiotem odbierającym odpady komunalne z nieruchomości nie zapewnia wyposażenia w takie pojemniki. Firma jest zobowiązana wymienić pojemnik jedynie w sytuacji gdy uszkodzenie lub zniszczenie nastąpi podczas odbioru odpadów z winy pracownika. Pojemniki mogą być wypełniane odpadami do wagi nie przekraczającej normy obciążenia (pojemnik 120l – 48 kg, pojemnik 240l – 96 kg). W przypadku przeciążenia, może dojść do uszkodzenia pojemników w czasie ich opróżniania.

Wszystkie reklamacje związane z uszkodzeniem pojemników przez pracowników firmy należy zgłaszać bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rumi na nr tel. 58 671-03-96 lub drogą e-mailową: biuro@pukrumia.pl.