Zawiadomienie

o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi od września 2020 r.

            Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z podjętej przez Radę Gminy Kosakowo w dniu 3 lipca 2020 r. Uchwały Nr XXXVII/236/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od września 2020 r. wynosi 9,50 zł miesięcznie za 1m³ zużytej wody z danej nieruchomości.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie tego powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty i wydaje decyzję.

W tej sytuacji stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła 38,00 zł miesięcznie za 1m³ zużytej wody z danej nieruchomości.

Rada Gminy Kosakowo zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 0,20 zł miesięcznie za 1m³ zużytej wody z danej nieruchomości.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości, który kompostuje odpady i chce skorzystać ze zwolnienia jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Nowy wzór deklaracji obowiązujący od września 2020 r. dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Kosakowo https://gminakosakowo.pl/wp-content/uploads/2020/09/Deklaracja-o-wysokosci-oplat-za-wywoz-odpadow-od-Wrzesnia-2020.pdf

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację, nie posiada kompostownika i nie kompostuje w nim odpadów, wójt wydaje decyzję o utracie prawa do zwolnienia.

Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji.