Biuro Polityki Społecznej

Aktualności

Ogłoszenie

Biuro Polityki Społecznej informuje, że nowe wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać elektronicznie od 1 lutego 2021r. a dodatkowo papierowo od 1 kwietnia 2021r. Dla wniosków złożonych do 30 kwietnia 2021r. zachowana zostanie ciągłość wypłaty świadczenia. Świadczenia przyznawane będą na okres od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. Dodać należy, by nie stracić świadczenia za miesiąc czerwiec, wniosek musi zostać złożony najpóźniej do 30 czerwca 2021r.

Data złożenia wniosku na okres 2021/2022 Do kiedy rozstrzygnięcie i wypłata Od kiedy przyznane świadczenie
od 01.02.2021r. do 30.04.2021r. do 30.06.2021r. od 01.06.2021r.
od 01.05.2021r. do 31.05.2021r. do 31.07.2021r. od 01.06.2021r.
od 01.06.2021r. do 30.06.2021r. do 31.08.2021r. od 01.06.2021r.
od 01.07.2021r. do 31.07.2021r. do 30.09.2021r. od 01.07.2021r.
od 01.08.2021r. do 31.08.2021r. do 31.10.2021r. od 01.08.2021r.
od 01.09.2021r. do 31.05.2022r. zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka

 

 

Wnioski elektroniczne składać można poprzez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W przypadku korzystania z Portalu Emp@tia, niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W przypadku chęci złożenia wniosku papierowego wydrukowanego z zaufanej strony internetowej należy do niego dołączyć oświadczenie RODO (do wydrukowania z panelu „do pobrania”).

Dodatkowo przypominamy, iż świadczenie wychowawcze należy się od dnia urodzenia do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka, świadczenie wychowawcze wypłacone zostanie od dnia urodzenia.

Do wniosku dołączyć należy odpowiednio:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – również w przypadku orzeczenia opieki naprzemiennej nad dzieckiem/dziećmi;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
– jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
− w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje w/w obywatelom polskim i cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem, że gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu przebywa pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdemu z nich przysługuje połowa świadczenia, tj. 250zł,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
3) opiekunowi prawnemu dziecka,
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


WAŻNE dla rodzin, w których jeden z rodziców przebywa poza granicami kraju

W sprawach wiążących się z koniecznością zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj. w sytuacji gdy jeden z rodziców przebywa w celach zarobkowych poza granicami Polski, na terenie innego kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii i Konfederacji Szwajcarskiej, wniosek o świadczenie wychowawcze wraz z załącznikami przekazywane są do Wydziału Koordynacji Świadczeń Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po informację o niezbędnych dokumentach, które należy dołączyć do wniosku – zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Polecamy zapoznanie się ze stroną internetową Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu
(58) 732-50-16.

Elektroniczny System Medycyny Szkolnej

Od bieżącego roku na mocy umowy z Fundacją Medicover, gmina Kosakowo w szkołach podstawowych wdrażać będzie Elektroniczny System Medycyny Szkolnej (ESMS). Jest to narzędzie wykorzystywane przy badaniach bilansowych dzieci, służące usprawnieniu tych badań jak i zapewnieniu lepszej komunikacji z opiekunami poprzez dostarczanie wyników o stanie zdrowia dzieci.

System zbiera dane ucznia przez pielęgniarkę szkolną i daje jasną odpowiedź czy wynik jest prawidłowy czy też wymaga dodatkowej diagnostyki lub konsultacji.

Razem z wprowadzaniem systemu, w trakcie badań bilansowych dzieci klas III przeprowadzane będą dodatkowe badania dzieci, tj.:

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • ocena ostrości widzenia
 • ocena masy i składu ciała
 • ocena postawy ciała
 • ocena sprawności krążeniowo-oddechowej.

Wszystkie te badania przeprowadzać będą pielęgniarki szkolne.

Mają one na celu profilaktykę nadwagi i otyłości u dzieci. Wszyscy rodzice/opiekunowie dzieci, którzy wyrazili zgodę na badania, po ich zakończeniu otrzymają szczegółową informację o stanie zdrowia dziecka wraz z zaleceniami. W przypadku, gdy stan zdrowia dziecka będzie niepokojący, dziecko to – za zgodą rodziców – objęte zostanie opieką specjalistów.

Szczegółowo o systemie można dowiedzieć się ze strony: http://esms.fundacjamedicover.pl/

500+

„Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, matka albo ojciec, ( jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca), opiekun faktyczny dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej ) musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lipca 2019 r.”

Karta dużej rodziny

System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR  https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lubw związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny składamy osobiście w Biurze Polityki Społecznej w Kosakowie ul. Fiołkowa 2b (Tel. 58 732-50-16), lub elektronicznie za pomocą profilu zaufanego.

Kontakt

Pracownik biura
mgr Joanna Smolak
58 732 50 16

Pracownik biura
mgr Alicja Wawrzyniak
58 732 50 16

Adres
ul. Fiołkowej 2b
81-198 Kosakowo

Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.