Projekty Gminy Kosakowo

SKWER W DĘBOGÓRZU dofinansowany z Unii Europejskiej

Projekt pn.: „Budowa skweru w Dębogórzu z fragmentem drogi rowerowej” uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020 – w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie.
Umowa o dofinansowanie z dnia 24.11.2020 r. na kwotę do 300 000 zł
Cel projektu to: utworzenie jednego obiektu rekreacyjnego w Dębogórzu pn.: Skwer w Dębogórzu wraz z fragmentem drogi rowerowej w lokalizacji sprzyjającej odciążeniu od ruchu turystycznego najcenniejszych obszarów gminnych pod względem przyrodniczym
W ramach zadania przewidziane są m.in.: roboty przygotowawcze i ziemne, nawierzchniowe (w tym budowa ciągów pieszych i ścieżki rowerowej), montaż elementów małej architektury, zestawów zabawowych oraz zestawu „street workout”, a także oświetlenie terenu, urządzenie zieleni oraz wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych.
Termin zakończenia inwestycji planowany do końca roku 2021 r.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
pn.: Budowa drogi ul. Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo
mająca na celu: Wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich
w Gminie Kosakowo ulicy Rzemieślniczej w Miejscowości Kosakowo

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Jako jeden z partnerów Realizujemy projekt pn.: Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 r.
Lider projektu gm. Puck, Projekt w trakcie realizacji.


“Inwestycja pn.: „Budowa dróg gminnych: ul. Kościuszki i ul. Czarnieckiego w miejscowości Pogórze została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r w kwocie
2 798 130 zł w ramach edycji dofinansowania na 2019 r, Inwestycję zrealizowano na przełomie 2019-2020 r. ”


“Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki”

W dniu 17.10.2018 r.  na Uniwersytecie Gdańskim  nastąpiło uroczyste podpisanie  umowy na dofinansowanie  Projektu: “Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania to blisko 1,4 mln.

W trakcie realizacji.


Pożyczka z WFOSiGW na odwodnienie ul. Leśnej w Mostach

Nazwa zadania;  Odwodnienie ul. Leśnej w Mostach

 • Koszt kwalifikowany zadania: 1 705 076,00 zł, Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: pożyczka o wysokości 1 225 270 zł ,
 • Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku;

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie umowy pożyczki z WFOSiGW z 2018 r.

 • Opis zadania:

Odwodnienie ul. Leśnej w Mostach obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  na ulicy Leśnej i Szkolnej, z podłączeniem wpustów deszczowych. Inwestycja ma ograniczyć dopływ zanieczyszczeń wód przybrzeżnych Zat. Gdańskiej oraz do wód powierzchniowych w zlewni Zagórskiej Strugi. Obniży się również zagrożenie/możliwość podtopień ulic powiatowych i gminnych w tym objętych opieką konserwatorską.

Realizacja zadania jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców i radnych. Ponadto niniejsze zadanie znajduje się na liście priorytetowych inwestycji w zakresie zagospodarowania wód opadowych w Gminie Kosakowo.

Inwestycja przyczyni się do prawidłowego zagospodarowania   wód opadowych i roztopowych oraz wzrostu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Inwestycja zrealizowana.

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  

 


Nowa Publikacja o Gminie i jej rybacko-morskich korzeniach

Tytuł  operacji: Mała publikacja „Gmina Kosakowo z rybactwem w tle”

współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014—2020 oraz ze środków pozyskanych w ramach Lokalnej  Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka wchodzącej w skład realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Wartość operacji 11 337,40, –  dofinansowanie w wysokości 8 503,05 zł, w tym  wkład Funduszy Europejskich: 7227,59 zł

Cele operacji to promowanie dziedzictwa rybackiego i morskiego oraz wiedzy o nim wśród mieszkańców i turystów poprzez przygotowania i dystrybucję małej publikacji pn.:„Gmina Kosakowo z rybactwem w tle”

Projekt stanowi działanie promocyjno-edukacyjne. W wyniku operacji powstała mała publikacja opisuje dostępna w formie papierowej i elektronicznej (tekstowej i audio) na płytach cd/dvd oraz do pobrania na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kosakowo:  gminakosakowo.pl

Zapraszamy do lektury

Mała Publikacja Gminy Kosakowo


Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt dla OSP Kosakowo

Gmina Kosakowo uzyskała dofinansowanie z  Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP w Kosakowie  w ramach Programu I Priorytetu III B z Funduszu Sprawiedliwości na 2018 r. na projekt pn.: Wyposażenie jednostki OSP z terenu Gminy Kosakowo w wyposażenie i urządzenia niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,

W ramach dotacji zostały zakupione i przekazane OSP wyposażenie i sprzęt, które będą służyły do ratowania życia ludzkiego na miejscu wypadków.

 

Dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości 

Inwestycja zrealizowana.

 

 


Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach- zadanie budżetowe „Skansen w Mechelinkach” – budowa placu rekreacyjnego wraz infrastrukturą techniczną- Etap I

Wsparcie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 – w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie  uzyskał  projekt  Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach- zadanie budżetowe „Skansen w Mechelinkach” – budowa placu rekreacyjnego wraz infrastrukturą techniczną- Etap I

W ramach którego  uporządkowano i zagospodarowano teren w pobliżu świetlicy. Powstał Skansen Mechelinki – wielofunkcyjny obszar rekreacyjny eksponujący morskie i rybackie dziedzictwo Mechelinek, przyczyniając się zgodnie z założeniami LSR do promowania dziedzictwa morskiego i rybackiego.

Cel projektu: Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców i turystów w oparciu o kulturowe bogactwo obszarów rybackich poprzez utworzenie jednego nowego skansenu rybackiego w nadmorskiej miejscowości Mechelinki gm. Kosakowo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dn. 16.04. 2018 r. Zakończenie  projektu  – październik 2019 r,

Strona projektu:  skansenwmechelinkach.pl


„Rozwój oferty turystyki w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości  Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu.”

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekt do dofinansowania w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wśród nich znalazł się wniosek Gminy Kosakowo z zakresu rozbudowy infrastruktury żeglarskiej

W ramach rozwoju infrastruktury żeglarskiej, Gmina Kosakowo planuje realizację w Rewie zadania pod nazwą: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pięli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu.

Inwestycja zakłada: przedłużenie istniejącego pomostu cumowniczego w Rewie w głąb morza, celem zwiększenia ilości miejsc cumowniczych dla żaglówek a także stworzenie zaplecza sanitarnego oraz organizacyjnego przystani do obsługi ruchu na pomoście cumowniczym. Planujemy  roboty budowlane i modernizacyjne. W skład zadania wchodzi również oznakowanie i promocja inwestycji.

Wójt Jerzy Włudzik podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pięli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu, na podstawie której Gminie Kosakowo przyznano dofinansowanie unijne w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych tj. do kwoty 1,4 mln zł.

W wyniku realizacji projektu powstaną: zaplecze organizacyjno-socjalne przystani żeglarskiej (tzw. bosmanat) oraz zostanie przedłużony istniejący pomost cumowniczy, celem zwiększenia ilości korzystających jednostek.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego” Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

Więcej informacji pod linkiem: https://dt.pomorskie.eu/petla-zulawska-rozwoj-turystyki-wodnej-etap-ii

Szerzej na ten temat w artykule Urzędu Marszałkowskiego: https://pomorskie.eu/-/pomorze-zmieni-sie-nie-do-poznania-ponad-216-milionow-zlotych-na-pomorskie-szlaki-rowerowe-kajakowe-i-zeglarskie


Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Puck.

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekt do dofinansowania w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wśród nich znalazł się Wniosek partnerski w zakresie rozwoju ścieżek rowerowych dla powiatów puckiego i wejherowskiego, gdzie Gmina Kosakowo jest jednym z partnerów.
Gmina Kosakowo przystąpiła do realizacji nowej inwestycji pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – Partnerstwo Gminy Puck” w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020, częściowo obejmującej infrastrukturę zrealizowanego w poprzednim okresie programowania projektu „Turystyczny Szlak północnych Kaszub – budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”, która zakłada stworzenie spójnych tras rowerowych łączących ze sobą wiele powiatów i gmin, w tym między innymi gminę Kosakowo z gminą Gdynia i Puck.
W ramach planowanych działań w Gminie Kosakowo zakłada się: miejscową poprawę nawierzchni na fragmentach istniejących tras rowerowych, wyznaczenie nowych odcinków, utworzenie miejsc postojowych, oznakowanie tras rowerowych oraz ustawienie tablic informacyjnych.
Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – Partnerstwo Gminy Puck” została podpisana przez Tadeusza Puszkarczuka – Wójta Gminy Puck. Ten projekt partnerski konsoliduje głównie działania gmin powiatu puckiego, którego jednym z partnerów, obok gmin: Choczewo, Miasto Hel, Gm. Jastarnia, Krokowa, Miasto Pucki jest Gmina Kosakowo. O łącznej wartości 14,8 mln zł (9,3 mln dofinansowania). Na podstawie której Gminie Kosakowo przyznano dofinansowanie unijne w wysokości 63,70% kosztów kwalifikowalnych tj. ok. 800 tys. zł w zakresie połączenia projektowanych odcinków – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego, która wpisując się w program o zasięgu województwa zakłada stworzenie spójnych tras rowerowych łączących ze sobą wiele powiatów i gmin, w tym między innymi gminę Kosakowo z gminą M. Gdynia i Puck.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowych R-10 i wiślana Trasa Rowerowa R-9”. Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

Szerzej na ten temat w artykule Urzędu Marszałkowskiego: https://pomorskie.eu/-/pomorze-zmieni-sie-nie-do-poznania-ponad-216-milionow-zlotych-na-pomorskie-szlaki-rowerowe-kajakowe-i-zeglarskie


Mała Publikacja

Kolejny projekt Gminy Kosakowo uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Operacja pn.: Mała publikacja „Gmina Kosakowo z rybactwem w tle” uzyska dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie.

Umowa o dofinansowanie została podpisania dn. 16.01. 2018 r. Termin zakończenia planowany na czerwiec 2018 r.

Realizacja projektu przyczyni się do promowania dziedzictwa morskiego i rybackiego poprzez przygotowanie i dystrybucję publikacji.


Budowa drogi gminnej Derdowskiego w miejscowościach Pogórze i Kosakowo w Gminie Kosakowo – etap I

Zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej Derdowskiego w miejscowościach Pogórze i Kosakowo w Gminie Kosakowo – etap I w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 uzyskało dofinansowanie w kwocie do 3 000 000 zł.

Termin realizacji zadania to 31.12.2017 r.


Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach

Zakres: Przystań rybacka składa się z części lądowej i morskiej.  W skład części lądowej wchodzą: budynek warsztatu łodziowego z zapleczem socjalnym, 10 boksów rybackich zlokalizowanych w 5-u budynkach oraz budynek hali sprzedaży ryb wraz z chłodnią i wytwórnią lodu oraz plac manewrowo-składowy. W części morskiej znajdują się pomost żelbetowy o długości z pokładem drewnianym, posadowiony na palach. Jest tu także pomost cumowniczy o konstrukcji stalowej o wraz z wyposażeniem: połączony z pomostem żelbetowym, z urządzeniem do transportu skrzyń.

Zadanie zakończono: w 2015r, w trakcie eksploatacji.

Dofinansowanie unijne do100% kosztów kwalifikowalnych,

Źródło finansowania: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla osi priorytetowej III – środek 3.3

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

UE


Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich

Cel: poprawa bezpieczeństwa oraz higieny pracy rybaków korzystających z mirskiej przystani rybackiej w Mechelinkach poprzez montaż dalby stalowej, 5 szt. wciągarek i 10 szt. rolek.

Źródło finansowania:   Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla osi priorytetowej III – środek 3.3

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

UE


Kompleks Sportowy  w Kosakowie

Ministerstwo Sportu dofinansowało część sportową Gimnazjum.

Hala sportowa pokryta jest charakterystycznym dachem łukowym, funkcjonuje w niej boisko do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, tenisa ziemnego, badmintona. Przewidziano też możliwość podziału boiska trzema kotarami na trzy mniejsze, każde ze składaną tablicą do gry w koszykówkę. Hala wyposażona jest w trybuny rzędowe, z możliwością złożenia są przewidziane na ok. 200 osób.

Pływalnia z sześcioma torami pływackimi wraz z kompleksowym wyposażeniem sanitarnym dostępna będzie dla wszystkich mieszkańców gminy. Powstanie również boisko terenowe typu Orlik, z bieżnią o czterech torach na 100 metrów, skocznią w dal i wzwyż oraz torem do pchnięcia kulą. dofinansowanie


Fitness integruje – utworzenie wewnętrznych stref rekreacji ruchowej w Mechelinkach, Kazimierzu, Dębogórzu Wybudowanie, Suchym Dworze

Cel projektu: poprawa jakości życia na wsi oraz zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi i ich aktywizacja w miejscowościach: Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wbudowywanie, Suchy Dwór poprzez modernizację przestrzeni publicznej polegającą na zorganizowania ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych, tzw. outdoor fitness.

Zakres: : w ramach realizacji projektu dokonano zakupu i montażu 4 zestawów zewnętrznej rekreacji ruchowej (otudoor fitness), zawierających następujące urządzenia: wyciąg górny, Twister-wahadło, wioślarz, biegacz oraz orbitrek, które zamontowano na przystosowanej do tego twardej podbudowie –placach z kostki.

Zadanie zakończono: połowa 2015r. w trakcie eksploatacji.

Dofinansowanie unijne do 75% kosztów kwalifikowalnych, tj.87 342zł.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”


Rozbudowa Alei Nadmorskiej w Mechelinkach

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności gminy poprzez poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej i rekreacyjno-sportowej oraz wzrost infrastruktury turystycznej w Gminie Kosakowo w ramach rozbudowy Alei Nadmorskiej w Mechelinkach.

Zakres: w ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące elementy:

 • ciąg pieszy,
 • amfiteatr wraz z zadaszeniem sceny,
 • podest i schody na plażę,
 • oświetlenie terenu,
 • zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury.

Planowany termin zakończenia zadania: druga połowa 2015r.

Źródło finansowania: Program Operacyjny „Zrównoważany  rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Dofinansowanie unijne do 85% kosztów kwalifikowalnych, tj.: 1 500 000 zł


Wyposażenie świetlicy  w Suchym Dworze dofinansowane z Unii

Świetlica w Suchym Dworze, została wyposażona w ramach realizacji projektu pn.: Wyposażenie sołeckiej świetlicy regionalnej w Suchym Dworze, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – działanie Odnowa i Rozwój Wsi, osi 4 Leader.  Dofinansowanie wyniosło 80 % wydatków kwalifikowalnych.

Cel zadania stanowi: aktywizacja społeczna oraz poprawa życia mieszkańców  – stworzenie miejsca spotkań mieszkańców, sprzyjających integracji kulturalnej oraz kontaktom społecznym poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej o charakterze regionalnym.

Świetlica ma charakter regionalny, tzn. nastawiony na kultywowanie i promocję tradycji i kultury kaszubskiej. Jako jedyna ze świetlic w Gminie Kosakowo posiada pracownię rękodzieła – zaplecze działań twórczych. Rozwiązanie to było przyczyną sukcesu projektu w konkursie.

W ramach niniejszego zadania dokonano zakupu i montażu wyposażenia w nowo wybudowanej świetlicy w Suchym Dworze zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz: wyposażenie pomieszczeń świetlicy, zaplecza zajęć twórczych – pracownia rękodzieła, szatni oraz zaplecza kuchennego, magazynowego oraz sanitarno-porządkowego.

Serdecznie zapraszamy do świetlicy sołeckiej.


Outdoor Fitness na boisku w Dębogórzu dofinansowany z Unii

Boisko sołeckie w Dębogórzu zostało doposażone w zestaw siłowni zewnętrznej, tzw. outdoor fitenss, dzięki realizacji projektu pn:. Mała rewitalizacja –doposażenie boisko sołeckiego w urządzenia do rekreacji ruchowej, tzw. outdoor fitness. Inwestycja dofinansowana ze środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach Programu Operacyjnego Program Operacyjny „Zrównoważany  rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dofinansowanie wyniosło 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Cel zadania stanowi: wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności gminy Kosakowo oraz aktywizacja społeczności lokalnej poprze doposażenia znajdującego się w otoczeniu stawu w Dębogórzu boiska sołeckiego w urządzenia siłowi zewnętrznej  -outdoor fitness.

W ramach tej inwestycji dokonano zakupu i montażu zestawu otudoor fitness: zawierającego następujące urządzenia: biegacz, wioślarz, orbitrek, twister, wahadło oraz siedziska, które zamontowano na przystosowanej do tego twardej podbudowie.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego spędzania czasu na nowym obiekcie.


Rozbudowa Ogólnopolskiej Alej Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie

 

Cel projektu: poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, historycznej, społecznej i rekreacyjno-sportowej oraz wzrost atrakcyjności infrastruktury turystycznej w Gminie Kosakowo poprzez rozbudowę Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.

Zakres: 

W ramach projektu planujemy następujące prace:

 • zagospodarowanie terenu,
 • budowa nawierzchni utwardzonych,
 • oświetlenie terenu,
 • mała architektura (ławki, kosze, przystanek autobusowy, sprzęt sportowy – outdoor fitness) oraz altana, rampy, pergole,
 • zagospodarowanie terenów zielonych przez nasadzenia drzew, krzewów oraz trawy.

Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2013 r.

Źródło finansowania: Program Operacyjny „Zrównoważany  rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Inwestycja dofinansowana ze środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

Planowana wartość zadania:  1546 876,16 w tym dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych, tj.: 650 000 zł

 

Operacja „Rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie” współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważono rybołówstwo, realizowana w ramach środka 4.1”Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Góra