Planowanie przestrzenne

O referacie

I. Jakie sprawy załatwiane są w Urzędzie Gminy Kosakowo?

Referat Planowania i Zagospodarowania Przestrzemmego UG Kosakowo prowadzi sprawy z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do których należą m.in.:

 1. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego( w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
 2. Wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. Wydawanie wyrysów i wypisów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 4. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzenngo.
 5. Wydawanie opinii w sprawie podziałów nieruchomości.

Z dniem 1.01.2004r. utracił swoją moc plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo z roku 1994. Obowiązujące są tylko te plany miejscowe, które zostały uchwalone po dniu 1.01.1995r. Ważne plany posiada ok. 80% terenów gminy.

Czy teren posiada plan miejscowy, czy też takiego planu nie posiada można sprawdzić w Referacie Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego UG Kosakowo.

Informacja taka jest konieczna dla ustalenia trybu postępowania przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę.W przypadku, kiedy teren nie posiada planu miejscowego należy wystąpić do Wójta Gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a po otrzymaniu decyzji opracować projekt budowlany uwzględniający warunki decyzji, spełniający wymogi obowiązujących przepisów i wystąpić z wnioskiem do Starosty o pozwolenie na budowę.

Jeżeli na dany teren został uchwalony plan miejscowy, decyzji o warunkach zabudowy nie wydaje się, a projekt budowlany sporządzić należy w oparciu o ustalenia planu.Informacje na temat ustaleń planu wydawane są w formie wypisów i wyrysów.

II. Jakie sprawy przekazano do Starosty Puckiego. Od dnia 1.01.2004r. Starostwo Powiatowe w Pucku jest właściwym organem administracji architektoniczno budowlanej w sprawach, które dotyczą m.in.:

 • udzielania pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego
 • przyjmowania zgłoszeń o budowie obiektów, nie wymagających pozwolenia na budowę, o których mowa w art.30 ustawy Prawo budowlane
 • rejestracji dzienników budowy,
 • wydawania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów,

III. Wnioski o pozwolenie na budowę należy składać w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego Pucku, przy ul.1 Maja 16.

Wydział czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Tel. 673 41 86.

Kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę powinien zawierać:

 • egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu miejscowego)
 • kopię uprawnień projektanta sporządzającego projekt budowlany oraz zaświadczenie o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego.

IV. Jak i gdzie uzyskać pozwolenie na użytkowanie? Od dnia 11.07.2003r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi sprawy z zakresu przyjmowania i prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych tj.

 • przyjmowania zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę (co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót)
 • udzielania pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego
 • przyjmowania zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

V. Pozwolenie na użytkowanie części obiektu budowlanego:

Jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pucku stwierdzi, że obiekt budowlany, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych związanych z obiektem, został wybudowany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami, może przyjąć taki obiekt do eksploatacji, a w wydanym pozwoleniu na użytkowanie określa termin wykonania robót wykończeniowych. Druki i formularze dotyczące wyżej opisanych spraw prowadzonych przez Starostę Powiatowego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego można pobrać również w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kosakowo.

Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania

LP Plik Data
1 Mosty-rejon drogi wojewódzkiej Gdynia-Rewa 1999.04.28
2 Mosty- otulina Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – Tekst 1999.01.29
3 Mosty- otulina Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – Rysunek 1999.01.29
4 Mosty-rejon drogi wojewódzkiej-Gdynia-Rewaw obrębie NPK dz.1191 – Tekst i Rysunek 1999.08.26
5 Mosty-rejon drogi wojewódzkiej Gdynia-Rewa w obrębie NPK dz. 988 – Tekst i Rysunek 1999.08.26
6 Mosty,Rewa-dz.nr 994/9-994/12 – Tekst 2003.11.03
7 Mosty,Rewa-dz.nr 994/9-994/12 – Rysunek 2003.11.03
8 Mosty rejon ulicy Księżycowej- Tekst i Rysunek 2005.05.24
9 Mosty na północ od kanału zrzutowego oczyszczalni sciekow – Tekst 2006.05.31
10 Mosty na północ od kanału zrzutowego oczyszczalni sciekow – Rysunek 2006.05.31
11 Mosty na południe od kanału zrzutowego oczyszczalni sciekow – Tekst 2009.10.28
12 Mosty na południe od kanału zrzutowego oczyszczalni sciekow – Rysunek 2009.10.28
13 Mosty-dz. nr 997 i 996(2 – Tekst 2011.11.24
14 Mosty-dz. nr 997 i 996(2 – Rysunek 2011.11.24
15 Trasa przebiegu przez teren Gminy Kosakowo gazociagu wysokiego cisnienia wraz ze strefa ochronna – Tekst 2002.05.08
16 Trasa przebiegu przez teren Gminy Kosakowo gazociagu wysokiego cisnienia wraz ze strefa ochronna – Rysunek 2002.05.08
17 Mosty-dz. nr 997 i 996(2 – TEKST I RYSUENK ZMIANA 2015.02.27
18 Mosty – dz nr 1030 przy ul. Wałowej 2017.03.23
19 Kanał zrzutowy oczyszczalni œcieków Dębogórze – Tekst 2017.06.08
20 Kanał zrzutowy oczyszczalni œcieków Dębogórze – Rysunek 2017.06.08
21 Mosty_dz 989/1 i 989/2_ul. Cisowa 2017.08.31
22 Mosty_dz 1150/13_ul. Kasztanowa 2017.08.31
LP Plik Data
1 Pogórze dz nr 35,36 i czesc dz. nr 31 i 37 – Tekst 1997.09.25
2 Pogórze dz nr 35,36 i czesc dz. nr 31 i 37 – Rysunek 1997.09.25
3 Pogórze-dz.nr 179,182(30 i czesci działek nr 178(6,184 – Tekst 2002.12.20
4 Pogórze-dz.nr 179,182(30 i czesci działek nr 178(6,184 – Rysunek 2002.12.20
5 Pogórze-dz. nr 29 – Tekst i Rysunek 2003.02.11
6 Pogórze-dz.nr 178(1 – Tekst i Rysunek 2003.06.26
7 Pogórze – rejon ul Plk. Dabka, Wiejska i lotnisko – Tekst 2003.12.30
8 Pogórze – rejon ul Plk. Dabka, Wiejska i lotnisko – Rysunek 2003.12.30
9 Pogórze dz.nr 108(7, 86(11 – Tekst i Rysunek 2005.05.30
10 Pogórze w rejonie ul.Szkolnej – Tekst 2005.08.23
11 Pogórze w rejonie ul.Szkolnej – Rysunek 2005.08.23
12 Pogórze-dz. nr 178(3 – Tekst i Rysunek 2005.08.23
13 Pogórze-dz.nr 195(13 ul. Firleja – Tekst i Rysunek 2005.11.30
14 Pogórze-przy ulicy Kołł?taja dz.nr 1(12, 1(7, 1(14 ul.Kołł?taja w Pogórzu – Tekst i Rysunek 2005.12.22
15 Pogórze-czesc dz.nr 195(18 – Tekst i Rysunek 2006.10.26
16 Pogórze działki nr 171(1, 171(2,171(3,171(4,171(7,171(9,171(10,176(4 oraz czesci działki nr 171(8 – Tekst 2007.02.27
17 Pogórze działki nr 171(1, 171(2,171(3,171(4,171(7,171(9,171(10,176(4 oraz czesci działki nr 171(8 – Rysunek 2007.02.27
18 czesc wsi Pogórze – Tekst 2007.07.19
19 czesc wsi Pogórze – Rysunek 2007.07.19
20 Pogórze dz. nr 194(2, 195(15, 195(16,195(17, 196(5,196 oraz czesc działki nr 19518 przy ul. Płk.D?bka – Tekst 2008.05.29
21 Pogórze dz. nr 194(2, 195(15, 195(16,195(17, 196(5,196 oraz czesc działki nr 19518 przy ul. Płk.D?bka – Rysunek 2008.05.29
22 Pogórze działki nr 171(1, 171(2,171(3,171(4,171(7,171(9,171(10,176(4 oraz czesci działki nr 171(8 – Tekst – ZMIANA 2011.06.21
23 Pogórze działki nr 171(1, 171(2,171(3,171(4,171(7,171(9,171(10,176(4 oraz czesci działki nr 171(8 – Rysunek – ZMIANA 2011.06.21
24 Zmiana miejscowego planu zagodpodarowania czesci wsi Pogórze w zakresie działki nr 78(74 – Tekst i Rysunek 2011.06.08
25 Pogórze-Zmiana mpzp w zakresie działek nr 1070, 1071, 1072, 1073, 1074 przy ul. Czarnieckiego – Tekst 2011-11-24
26 Pogórze-Zmiana mpzp w zakresie działek nr 1070, 1071, 1072, 1073, 1074 przy ul. Czarnieckiego – Rysunek 2011-11-24
27 Pogórze w rejonie ulic Majakowskiego,Broniewskiego, Henryka Sienkiewicza,Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Słowackiego Rysunek 2012-01-26
28 Pogórze w rejonie ulic Majakowskiego,Broniewskiego, Henryka Sienkiewicza,Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Słowackiego Tekst 2012-01-26
29 Pogórze-w zakresie działek nr 78/71 i 78/72 przy ul. Czechowicza.-Tekst 2013-01-16
30 Pogórze-w zakresie działek nr 78/71 i 78/72 przy ul. Czechowicza.-rysunek 2013-01-16
31 Pogórze-Ogród Działkowy im. Obrońców Kępy Oksywskiej tekst 2014-11-04
32 Pogórze-Ogród Działkowy im. Obrońców Kępy Oksywskiej rysunek 2014-11-04
33 Pogórze – dz. nr 72/1 i 62/2 przy ul. Koœciuszki – Tekst 2016.12.15
34 Pogórze – dz. nr 72/1 i 62/2 przy ul. Koœciuszki – Rysunek 2016.12.15
35 Pogórze_dz. przy ul. Traugutta 2017.08.31

Kontakt

KIEROWNIK REFERATU
mgr Iwona Piwońska
58 660 43 13
planowanie@kosakowo.pl

ADRES
ul.Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo
tel. 58 660 43 13

INSPEKTOR
mgr inż. arch. Karolina Zmarzła
58 660 43 13
planowanie@kosakowo.pl

ADRES
ul.Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo
tel. 58 660 43 13

PODINSPEKTOR
mgr inż. arch. Agnieszka Jesionowska
58 660 43 11
planowanie@kosakowo.pl

ADRES
ul.Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo
tel. 58 660 43 13

Góra