Konsultacje społeczne dotyczące zmian w granicach obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Kosakowo- dla rejonu Suchy Dwór, Pogórze
17:00 to 19:00 - 7 stycznia 2020
Centrum Sportowe Kosakowo, ul. Żeromskiego 11

Ogłoszenie
Wójta Gminy Kosakowo ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmian w granicach obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Kosakowo
Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 7 stycznia 2020r. do dnia 9 styczni 2020 r. w formie:

1. otwartych spotkań z mieszkańcami Gminy Kosakowo umożliwiających wyrażenie opinii oraz składanie propozycji do protokołu dotyczących planowanych zmian w granicach obwodów szkół
podstawowych zlokalizowanych w poszczególnych sołectwach Gminy Kosakowo.

Spotkania odbędą się w godzinach 17:00 – 19:00 według poniższego harmonogramu:
a. 7 stycznia 2020r. w siedzibie byłego budynku Gimnazjum ul. Żeromskiego 11 dla rejonu Suchy Dwór, Pogórze.
b. 8 stycznia 2020r. w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach ul. Szkolna 16 dla rejonu Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno.
c. 9 stycznia 2020r. w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu dla rejonu Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo.

2. zgłaszania propozycji i opinii na piśmie na formularzu konsultacyjnym. Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo bip.kosakowo.pl, pod adresem internetowym Gminy Kosakowo na stronie internetowej www.kosakowo.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo (ul. Żeromskiego 69), oraz na tablicach ogłoszeń w szkołach podstawowych, których dotyczą zagadnienia
będące przedmiotem konsultacji.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

1. do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69,
2. drogą elektroniczną na adres: oswiata@kosakowo.pl,
3. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69

Propozycje i opinie
1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym,
2. złożone z datą wpływu po 10 stycznia 2020r. nie będą uwzględnione.

http://bip.kosakowo.pl/a,15755,konsultacje-spoleczne-w-sprawie-ustalenia-nowych-obwodow-szkolnych.html

Organizator

Eksport

Lokalizacja

Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.