Kierownictwo Urzędu

Marcin Majek

Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez wiele lat zatrudniony na stanowisku kierowniczym w międzynarodowym koncernie budowlanym. W 2014 r. rozpoczął działalność samorządową jako Radny Gminy Kosakowo, a od 2017 r. pełnił funkcję zastępcy wójta. Wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata w pracy zawodowej z powodzeniem wykorzystywał w pracy samorządowej. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci, mąż Katarzyny.

Przyjęcia interesantów 

Wójt Gminy Kosakowo
w każdą środę w godzinach 07.45 – 15:30, pokój nr 103
po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie.

Marcin Kopitzki

Absolwent studiów dziennikarskich w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, a także studiów politologicznych o specjalności polityka samorządowa na Uniwersytecie Gdańskim. Zawodowo związany był ze Starostwem Powiatowym w Pucku, gdzie pracował w wydziale rolnictwa i ochrony środowiska, a następnie w wydziale geodezji. Z samorządem Gminy Kosakowo związany od blisko 20 lat.

Od 2010 roku pełni funkcję sołtysa wsi Rewa, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo w latach 2014 -2018. Szczęśliwy ojciec trójki dzieci, mąż Małgorzaty.

Przyjęcia interesantów:

Zastępca Wójta Gminy Kosakowo w każdy wtorek w godzinach 08:00 – 15.30 oraz w każdy czwartek w godzinach 8:00-12:00 , pokój nr 103

po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie.

Ewelina Paszke

Absolwentka Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności administracja samorządowa. Ukończyła również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) w Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie. W administracji samorządowej gminy Kosakowo zatrudniona od 2006 r. Posiada wieloletnie doświadczenie, wykonując pracę na różnych stanowiskach w strukturze urzędu, ostatnie lata na stanowisku kierownika Kancelarii Wójta, realizując m.in. politykę informacyjną gminy. Jako kierownik administracyjny urzędu zapewnia sprawne jego funkcjonowanie. Przyjmuje uwagi dotyczące funkcjonowania Urzędu.

Kieruje Referatem ds. Obywatelskich i Organizacyjnych.

Nr telefonu: (58) 660 43 15
E-mail: sekretarz@kosakowo.pl
Przyjęcia interesantów: w godzinach pracy Urzędu Gminy Kosakowo, pokój nr 110

Agnieszka Szczurek

Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. W 2004 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim o specjalności rachunkowość i finanse. W administracji samorządowej gminy Kosakowo pracuje od 15 lat, w tym 14 na stanowisku głównego księgowego. Jako skarbnik zapewnia realizację polityki finansowej gminy, wykonuje określone przepisami prawa obowiązki w zakresie rachunkowości, odpowiada za prawidłowe opracowanie budżetu oraz zapewnia bieżącą kontrolę jego wykonania. Opracowuje sprawozdania z wykonania budżetu, sprawuje nadzór nad gospodarką finansową gminnych jednostek budżetowych i wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi gminy.

Kieruje Referatem Finansowo-Budżetowym.

Nr telefonu: (58) 660 43 20

Przyjęcia interesantów: w godzinach pracy Urzędu Gminy Kosakowo, pokój nr 106

Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.