Kierownictwo Urzędu

Majek Marcin

Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez wiele lat zatrudniony na stanowisku kierowniczym w międzynarodowym koncernie budowlanym. W 2014 r. rozpoczął działalność samorządową jako Radny Gminy Kosakowo, a od 2017 r. pełnił funkcję zastępcy wójta. Wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata w pracy zawodowej z powodzeniem wykorzystywał w pracy samorządowej. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci, mąż Katarzyny.

Przyjęcia interesantów 

Wójt Gminy Kosakowo
w każdą środę w godzinach 07.45 – 15:30, pokój nr 103
po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie.

Kopitzki Marcin

Absolwent studiów dziennikarskich w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, a także studiów politologicznych o specjalności polityka samorządowa na Uniwersytecie Gdańskim. Zawodowo związany był ze Starostwem Powiatowym w Pucku, gdzie pracował w wydziale rolnictwa i ochrony środowiska, a następnie w wydziale geodezji. Z samorządem Gminy Kosakowo związany od blisko 20 lat.

Od 2010 roku pełni funkcję sołtysa wsi Rewa, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo w latach 2014 -2018. Szczęśliwy ojciec trójki dzieci, mąż Małgorzaty.

Przyjęcia interesantów:

Zastępca Wójta Gminy Kosakowo w każdy wtorek w godzinach 08:00 – 15.30 oraz w każdy czwartek w godzinach 8:00-12:00 , pokój nr 103

po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie.

Schmidt Krystyna

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni o specjalności komunikacja społeczna i marketing. Pracę w administracji zna od przysłowiowej podszewki. Posiada ponad 40 -letni staż pracy w organach administracji państwowej i samorządowej. Swoją pracę traktuje jako służbę społeczności. Dla niej interesant zawsze jest najważniejszy, a celem i sensem pracy jest sprawnie działający urząd. Przygotowała Urząd Gminy do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000. Jest pełnomocnikiem ds. jakości. Jako kierownik administracyjny urzędu zapewnia sprawne jego funkcjonowanie. Do niej należą również działania w zakresie polityki informacyjnej gminy oraz organizacja wyborów, referendów i konsultacji społecznych. Prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz dokumentację ich załatwienia. Przyjmuje uwagi dotyczące funkcjonowania Urzędu. Kieruje Referatem ds. Obywatelskich i Organizacyjnych.

Nr telefonu: (58) 660 43 15
E-mail: sekretarz@kosakowo.pl
Przyjęcia interesantów:
Godziny przyjęć interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój nr 110

Stanisławska Barbara

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku rachunkowość, ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania  Uniwersytetu  Gdańskiego oraz na Politechnice Gdańskiej o specjalności: audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego. Posiada wieloletni staż pracy w samorządach. Jako skarbnik zapewnia realizację polityki finansowej gminy, wykonuje określone przepisami prawa obowiązki w zakresie rachunkowości, odpowiada za prawidłowe opracowanie budżetu oraz zapewnia bieżącą kontrolę jego wykonania. Opracowuje sprawozdania z wykonania budżetu, sprawuje nadzór nad gospopdarką finansową gminnych jednostek budżetowych i wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi gminy.

Kieruje Referatem Finansowo-Budżetowym.

Nr telefonu: (58) 660 43 20
Przyjęcia interesantów:
Godziny przyjęć interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój nr 106
Góra
Ankieta dot. Uchwały Reklamowej