Kierownictwo Urzędu

Marcin Majek

Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez wiele lat zatrudniony na stanowisku kierowniczym w międzynarodowym koncernie budowlanym. W 2014 r. rozpoczął działalność samorządową jako Radny Gminy Kosakowo, a od 2017 r. pełnił funkcję zastępcy wójta. Wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata w pracy zawodowej z powodzeniem wykorzystywał w pracy samorządowej. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci, mąż Katarzyny.

Przyjęcia interesantów 

Wójt Gminy Kosakowo
w każdą środę w godzinach 07.45 – 15:30, pokój nr 103
po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie.

Marcin Kopitzki

Absolwent studiów dziennikarskich w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, a także studiów politologicznych o specjalności polityka samorządowa na Uniwersytecie Gdańskim. Zawodowo związany był ze Starostwem Powiatowym w Pucku, gdzie pracował w wydziale rolnictwa i ochrony środowiska, a następnie w wydziale geodezji. Z samorządem Gminy Kosakowo związany od blisko 20 lat.

Od 2010 roku pełni funkcję sołtysa wsi Rewa, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo w latach 2014 -2018. Szczęśliwy ojciec trójki dzieci, mąż Małgorzaty.

Przyjęcia interesantów:

Zastępca Wójta Gminy Kosakowo w każdy wtorek w godzinach 08:00 – 15.30 oraz w każdy czwartek w godzinach 8:00-12:00 , pokój nr 103

po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie.

Ewelina Paszke

Ukończyła Wydział Socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim o specjalności samorządowej. W administracji samorządowej Gminy Kosakowo zatrudniona od 2006 r. Posiada wieloletnie doświadczenie, wykonując pracę na różnych stanowiskach w strukturze urzędu, ostatnie lata na stanowisku kierownika Kancelarii Wójta, realizując m.in. politykę informacyjną gminy. Jako kierownik administracyjny urzędu zapewnia sprawne jego funkcjonowanie. Przyjmuje uwagi dotyczące funkcjonowania Urzędu.

Kieruje Referatem ds. Obywatelskich i Organizacyjnych.

Nr telefonu: (58) 660 43 15
E-mail: sekretarz@kosakowo.pl
Przyjęcia interesantów:
Godziny przyjęć interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój nr 110

Barbara Stanisławska

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku rachunkowość, ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania  Uniwersytetu  Gdańskiego oraz na Politechnice Gdańskiej o specjalności: audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego. Posiada wieloletni staż pracy w samorządach. Jako skarbnik zapewnia realizację polityki finansowej gminy, wykonuje określone przepisami prawa obowiązki w zakresie rachunkowości, odpowiada za prawidłowe opracowanie budżetu oraz zapewnia bieżącą kontrolę jego wykonania. Opracowuje sprawozdania z wykonania budżetu, sprawuje nadzór nad gospopdarką finansową gminnych jednostek budżetowych i wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi gminy.

Kieruje Referatem Finansowo-Budżetowym.

Nr telefonu: (58) 660 43 20
Przyjęcia interesantów:
Godziny przyjęć interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój nr 106
Góra