W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów w gminie Kosakowo przyznano stypendia Wójta Gminy Kosakowo za wysokie wyniki w nauce. W tym roku zostało złożone przez uczniów i studentów łącznie 49 wniosków.

Na podstawie programu przyznano:

  1. 10 stypendiów dla uczniów szkół kończących szkołę podstawową –średnia ocen 5,8 i więcej,
  2. 11 stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych – średnia ocen 5,3 i więcej,
  3. 10 stypendiów dla studentów.

Stypendia przyznano na łączną kwotę 79.992,00 zł – listy rankingowe zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.kosakowo.pl/a,16998,listy-rankingowe-uczniowie-i-studenci-do-stypendium-wojta-gminy-kosakowo-2022-rok.html

Za wybitne osiągnięcia dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad na szczeblu ogólnopolskim przyznano jednorazowe stypendium w kwocie 2.000,00 zł i otrzymała je Dominika Siemczuk.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i studentom wysokich wyników i osiągnięć w nauce.

Niech przyznane stypendia będą motywacją do dalszego rozwoju.

Wszystkim życzymy powodzenia w dalszej nauce.