Od 1 stycznia 2019 roku w gminie Kosakowo realizujemy obowiązek gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tzw. odpady BIO kuchenne).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, odpady BIO obowiązkowo należy gromadzić w brązowych pojemnikach lub segregować do przydomowych kompostowników.

Wytwarzane odpady BIO selekcjonujemy już w naszych kuchniach do małych pojemników wyposażonych w woreczki biodegradowalne o pojemności 8 litrów. Tak zapełnione woreczki wrzucamy do dużego pojemnika zewnętrznego na odpady BIO w kolorze brązowym.

Małe pojemniki będą dystrybuowane przez sołtysów w poszczególnych miejscowościach do końca lutego br. Osoby, które zadeklarowały segregację odpadów na terenie ich nieruchomości proszeni są o zgłoszenie się we wskazane miejsca celem odbioru tych pojemników – są to pojemniki ułatwiające gromadzenie odpadów BIO bezpośrednio w gospodarstwie domowym. Po upływie terminu wyznaczonego do odbioru, małe pojemniki będzie można odebrać już tylko z siedziby PUK PEKO od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30-19.00.

Woreczki biodegradowalne są dostarczane przez firmę odbierającą odpady. Ilość worków powinna być wystarczająca na sprawne funkcjonowanie systemu przez cały rok. Jest to 150 szt. na gospodarstwo domowe co daje nam średnio 2,9 worka tygodniowo.

Posiadanie małego pojemnika nie wyklucza konieczności posiadania pojemnika do gromadzenia odpadów BIO.

Pojemnik do gromadzenia odpadów BIO powinien:

 • Odpowiadać polskim normom,
 • Posiadać atest PZH o braku negatywnego wpływu na użytkowników,
 • Być w kolorze brązowym,
 • Być czytelnie oznakowanym (odpady BIO),
 • Posiadać zintegrowane dno w postaci kratki – rusztu trwale złączonego z pojemnikiem w celu odsączenia odcieku z pojemnika, ruszt powinien być uchylny, a elementy mocowania rusztu nie powinny wymagać interwencji użytkowników, ani obsługi podczas normalnej eksploatacji, jak również mycia pojemników. Ruszt musi być tak zamocowany, aby nie wypadał przy wysypywaniu, ani myciu, a jednocześnie jego wychylenie ma umożliwić umycie spodniej części rusztu.
 • Posiadać otwory wentylacyjne po bokach (o średnicy nie mniejszej niż 4 mm i nie większej niż 6mm) równomiernie na całej powierzchni z wyłączeniem misy odciekowej,
 • Umożliwiać ich  opróżnianie w sposób mechaniczny
 • Posiadać klapę zamykającą pojemnik oraz koła.

Uwaga! W brązowe pojemniki na odpady BIO właściciele nieruchomości– posiadacze domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, wspólnoty, którzy zadeklarowali segregację odpadów, muszą zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Dopuszcza się, a zarazem zachęca do prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach na własne potrzeby.

Odpady „BIO” będą odbierane wyłącznie z pojemników przeznaczonych do ich gromadzenia.

Istnieje również możliwość gromadzenia odpadów BIO wspólnie z sąsiadami do jednego pojemnika. Jednakże odpowiedzialność za selekcjonowanie niezgodne z regulaminem w tym przypadku również jest wspólna.

W przypadku kiedy w pojemniku do gromadzenia odpadów znajdują się odpady problemowe lub inne odpady nie objęte usługą, np. odpady budowalne , zmieszane, Wykonawca nie odbiera tych odpadów przekazując do referatu gospodarki odpadami informacje o nieregulaminowym segregowaniu odpadów.  W takim wypadku odbiór odpadów następuje w następnym terminie wynikającym z harmonogramu po usunięciu z pojemnika odpadów niewłaściwych przez Właściciela nieruchomości.

W przypadku, gdy Odpady BIO znajdują się poza pojemnikiem lub w workach obok pojemnika Firma realizująca usługę nie będzie odbierać tych odpadów oraz poinformuje o tym fakcie Urząd Gminy Kosakowo.

Zasady segregacji pozostałych frakcji odpadów (tworzyw sztucznych z metalem, papieru i szkła, odpadów zielonych) pozostają bez zmian.

Odpady BIO:

 • Resztki żywności (bez mięsa),
 • Obierki od owoców i warzyw,
 • Owoce i warzywa,
 • Skorupki jaj,
 • Fusy po kawie
 • Pieczywo i ciasta,
 • Wyroby mączne,
 • Zioła ryż, kasze, przyprawy,
 • Słodycze,
 • Wyroby mleczne o stałej konsystencji
Odpady zmieszane

 • Mięso, ryby,
 • Tłuszcze, oleje,
 • Pieluchy,
 • Niedopałki papierosów,
 • Kości i odchody zwierząt domowych.