W wyniku konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu Sąd Konkursowy w składzie: Zastępcy Wójta Marcina Majka, Kierownika Ref. Oświaty Jolanty Mojsiejuk, Dyrektora Szkoły w Pogórzu Rafała Juszczyka oraz architektów: Marka Kleczkowskiego oraz Dariusza Sawickiego dokonał oceny prac konkursowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Regulaminem Konkursu . Z pośród 5 koncepcji Sąd Konkursowy wybrał projekt Pracowni Architektonicznej Vowie Studio Plus. Zakres wybranego opracowania realizuje założenia postawione przed uczestnikami konkursu, który obejmował: – nowy budynek 20-oddziałowej szkoły podstawowej, nowy budynek 6-oddziałowego przedszkola w miejscu obecnej szkoły, podstawowej, przeznaczonej w przyszłości do wyburzenia, połączenie istniejącej sali gimnastycznej z nowym kompleksem, rozbudowa istniejącego zaplecza sali gimnastycznej, przebudowa istniejącego boiska sołeckiego na szkolny terenowy zespół sportowy, połączenie zespołu szkolno-przedszkolnego z boiskiem przejściem podziemnym, realizację placów zabaw dla przedszkola zlokalizowanych zarówno przy budynku, przedszkola, jak i na terenie boiska, zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły poprzez stworzenie nowych, miejsc parkingowych.

Wybrana koncepcja przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im. Xawerego Czernickiego spełni oczekiwania mieszkańców Gminy Kosakowo dotyczące poprawy komfortu dzieci poprzez zwiększenie ilości sal lekcyjnych w szkole oraz powstania przy szkole całodziennego oddziału przedszkolnego. Ponadto przewidziano zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy budynku oraz wykonanie podziemnego przejścia na drugą strony ulicy Szkolnej łączącego szkołę z boiskiem sportowym.

W skład kompleksu wejdą: projektowany budynek szkoły podstawowej, istniejąca sala gimnastyczna i projektowane przedszkole. Rozbicie całego założenia na odrębne moduły pozwoli na stworzenie szeregu przestrzeni zewnętrznych, zróżnicowanych pod względem charakteru i przeznaczenia. W północnej części działki powstanie plac wejściowy, spajający wszystkie obiekty, wokół niego koncentrować się będą pomieszczenia o funkcji społecznej(świetlica szkolna, harcówka i świetlica sołecka oraz stołówka). Takie rozwiązanie umożliwi organizację różnorodnych wydarzeń nie tylko przez szkołę ale także przez lokalną społeczność.

Ponadto na terenie zespołu zaprojektowano południowy plac rekreacyjny (oddzielony funkcjonalnie i wizualnie ścianką z zielenią i miejscami do siedzenia od parkingu) oraz wydzielony plac przedszkolny. W efekcie zróżnicowania wysokościowego oraz rozczłonkowania bryły budynek wpisze się w sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej jednocześnie organizując i porządkując przestrzeń. Dzięki temu zabiegowi zapewnione będzie odpowiednie doświetlenie, a szkoła zyska dwa tarasy zewnętrzne: mniejszy – mogący działać jako sala lekcyjna na świeżym powietrzu oraz większy będący miejscem rekreacji dla dzieci młodszych. Obiekty będą scalone wspólną stołówką stanowiącą łącznik jak i przestrzeń buforową pomiędzy nimi.