Do 30 października br. trwają ogólnogminne konsultacje społeczne w sprawie włączenia do terytorium gminy Kosakowo obszaru pod wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, oznaczonego jako obręb ewidencyjny Kosakowo Zatoka. Formą konsultacji są formularze ankietowe dostępne na stronie internetowej www.gminakosakowo.plwww.bip.kosakowo.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo. 

W dniu 13 stycznia 2017 r. wydano Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie ustanowiło precyzyjny przebieg linii podstawowej wzdłuż Zatoki Gdańskiej w związku z czym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków nastąpiła konieczność objęcia ewidencją gruntów i budynków gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, dokonanie ich podziału i przypisanie poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego.

Powierzchnia Gminy Kosakowo powiększy się o prawie 5 000 ha czyli o ponad 100% dotychczasowej powierzchni. Objęcie wód zatoki ewidencją gruntów jest działaniem szczególnie istotnym z perspektywy ułatwienia oraz usprawnienia prowadzenia gospodarki morskiej na tym akwenie przez Urząd Morski w Gdyni.

Włączenie gruntów pod wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej do terytorium gminy Kosakowo, nie spowoduje zmiany właściciela danych gruntów. Reguluje to ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zgodnie, z którą m. in. morskie wody wewnętrzne stanowią własność Skarbu Państwa. Zaś prawo właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa w doniesieniu do morskich wód wewnętrznych wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej. Urzędom morskim przysługuje trwały zarząd gruntów pokrytych wodami, w stosunku do wód morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych. Właściciel wód utrzymuje wody z uwzględnieniem konieczności osiągnięcia celów środowiskowych. Na ten moment, zmiana ta nie jest związana z żadnymi dodatkowymi kosztami. 

Zachęcamy mieszkańców do wypełnienia formularzy: Ankieta konsultacyjna- tereny pod wodami wewnętrznymi

Wypełniony dokument można przekazać w następujący sposób:

  • bezpośrednio do Urzędu Gminy Kosakowo,
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: konsultacje@kosakowo.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
  • sołtysom wsi za pokwitowaniem odbioru,
  • przez e-PUAP Gminy Kosakowo /000531708/skrytka.

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w jednej z rubryk „jestem za”/”jestem przeciw”/”wstrzymuję się” znaku X i wypełnieniu tabeli z danymi identyfikującymi głosującego wraz ze złożeniem własnoręcznego podpisu na ankiecie.

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, zostanie przygotowany projekt uchwały dotyczący wystąpienia z wnioskiem do Rady Ministrów w sprawie zmiany granic gminy, polegającej na powiększeniu obszaru gminy o nowe wydzielone obszary pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej. Aby usprawnić działanie, po podjęciu uchwał przez wszystkie gminy, których dotyczy proces zmiany granic, Powiat Pucki jako Partner Wiodący wystosuje wspólny wniosek o wydanie rozporządzenia w sprawie zmiany granic gmin
w trybie art. 4 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym.