Informujemy, że trwa rekrutacja na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach  ul. Szkolna 16,  81-198 Mosty.

Oferty zawierające komplet dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach” w terminie do 10 marca br. do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69 , 81-198 Kosakowo. W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu oferty do tutejszego urzędu. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i dwa przedszkola.