18 października gmina Kosakowo podpisała porozumienie międzygminne z gminą miasta Gdyni w sprawie powierzenia jej prowadzenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie. Dotyczy ono bieżącego administrowania oraz utrzymania terenu dla potrzeb mieszkańców gminy.

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 r. zakładanie i prowadzenie cmentarzy komunalnych, a przede wszystkim zapewnienie miejsc pochówku dla swoich mieszkańców należy do zadań własnych każdej gminy. Utrzymanie ich i zarządzanie nimi należy do włodarza, na którego terenie cmentarz jest położony. Gmina Miasta Gdyni założyła i prowadzi na należącej do niej nieruchomości przy ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie Cmentarz Komunalny. Zawartym porozumieniem gmina Kosakowo powierzyła Gdyni jego prowadzenie, administrowanie wraz z utrzymaniem terenu. Określa ono również koszty powierzenia realizacji tego zadania dla gminy Kosakowo.

Sprawa cmentarza komunalnego w Kosakowie od wielu lat budziła kontrowersje. Przede wszystkim głównym problemem było to, że cmentarz, który istnieje od ponad 30 lat, nigdy formalnie nie został założony w formie porozumienia między dwoma samorządami. Sytuacja, która wybuchła kilka lat temu, szczególnie poruszyła mieszkańców, natomiast dwa samorządy – Gdyni i Kosakowa – bardzo intensywnie pracowały, aby tę sytuacje rozwiązać. Niezmiernie mnie cieszy, że obecnie udało się wypracować wspólne porozumienie. Dzięki uchwałom rad gmin, które wyraziły zgodę na zawarcie takiego porozumienia, możemy dziś powiedzieć, że cmentarz w Kosakowie będzie cmentarzem zarówno dla miasta Gdyni, jak i Kosakowa. Wszyscy mieszkańcy gminy Kosakowo będą mogli tam dokonywać pochówków swoich najbliższych, bez żadnych problemów – powiedział wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. 

Bezpośrednim wykonawcą porozumienia w zakresie prowadzenia Cmentarza Komunalnego jest samorządowy zakład budżetowy gminy miasta Gdyni – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, któremu prezydent miasta Gdyni powierzył administrowanie cmentarzami komunalnymi.

Niezwykle ważną kwestią jest godna opieka nad miejscami pochówku, dlatego też podpisane zostało porozumienie regulujące wzajemne zobowiązania między Gdynią a Kosakowem dotyczące cmentarza komunalnego na terenie sąsiedniej gminy. Dokument gwarantuje odpowiednie utrzymanie i administrowanie nekropolią, również w kontekście zapewnienia miejsc grzebalnych, zarówno dla mieszkańców Gdyni, jak i Kosakowa – powiedział prezydent Gdyni Wojciech Szczurek

Plany budowy gdyńskiego cmentarza komunalnego w Kosakowie sięgają lat 70. ubiegłego stulecia z przeznaczeniem na miejsca pochówku mieszkańców północnej części miasta. Budowa tego cmentarza została sfinansowana w całości przez gminę Gdynia, a pierwsze pogrzeby odbyły się tutaj w 1992 r. Od 1996 r. cmentarzem administruje powołany do tego w 1995 r. zakład budżetowy – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni. 

Na terenie gdyńskiego cmentarza komunalnego w Kosakowie chowani byli zarówno zmarli gdynianie, jak i mieszkańcy gminy Kosakowo. W pewnym momencie zaistniały okoliczności dotyczące kwestii związanych z zapewnieniem nowych miejsc pochówku, ich urządzeniem i utrzymaniem. Stąd też, mając na uwadze dobro obu gmin, konieczne stało się podpisanie porozumienia, które jasno określi zasady korzystania z cmentarza w Kosakowie oraz udział gminy Kosakowo w kosztach jego utrzymania. Będzie ona partycypować w kosztach jego utrzymania w wysokości 280 000 zł rocznie i kwota ta będzie waloryzowana co rok o wskaźnik inflacji z zastrzeżeniem, że za 2022 rok Kosakowo zapłaci Gdyni 223 425,95 zł, a za 2023 – 208 009,36 zł.  Umowę zawarto na 7 lat tj. do 31 grudnia 2030 roku.

Patrząc daleko w przyszłość oraz mając na uwadze bardzo dynamiczny wzrost liczby ludności gminy Kosakowo należy liczyć się z tym, że procent pochówków mieszkańców gminy Kosakowo będzie z roku na rok wzrastał, stąd też cieszy nas fakt, że trudna sytuacja formalno – prawna związana z Cmentarzem Komunalnym została rozwiązana.