Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek podpisał z podmiotem świadczącym od wielu lat na terenie gminy usługi medyczne list intencyjny. Stanowi on wyrażenie woli wspólnego działania na rzecz utworzenia i funkcjonowania w gminie podmiotu leczniczego świadczącego usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowanej dla mieszkańców gminy w ramach Narodowego Fundusz Zdrowia.

Inicjatywa podjęta wspólnie z Medicorum Centrum Zdrowia jest efektem wielomiesięcznych rozmów wójta gminy Kosakowo Marcina Majek o utworzeniu nowego podmiotu dla mieszkańców i stanowi odpowiedź na dynamiczny rozwój gminy, która według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod względem wzrostu liczby mieszkańców znajduje się w skali kraju na drugim miejscu i jest obecnie zamieszkiwana przez ponad 20 tys. osób. Wymaga to szerszego zapewnienia opieki medycznej dla mieszkańców gminy, na terenie której funkcjonuje tylko jedna placówka medyczna świadcząca usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapotrzebowanie na nie jest jednak wielokrotnie większe niż możliwości ich zaspokojenia przez ten podmiot. Rodzi to konieczność dokonania zmian w powyższym zakresie i uruchomienia kolejnego, świadczącego usługi medyczne dla mieszkańców gminy w ramach NFZ.

Dynamiczny rozwój gminy Kosakowo niewątpliwie rodzi potrzeby w wielu aspektach, także w aspekcie zdrowia mieszkańców. W tym kontekście niezmiernie cieszy mnie podpisanie listu intencyjnego z Medicorum Centrum Zdrowia, który miejmy nadzieję w najbliższym czasie uruchomi drugą na terenie gminy placówkę z podstawową opieką zdrowotną, dzięki czemu znacząco poprawią się możliwości związane z dostępem do lekarzy dla wszystkich mieszkańców gminy Kosakowo – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Medicorum Centrum Zdrowia to zaufany partner w dziedzinie medycyny. Od ponad 5 lat oferuje na terenie gminy specjalistyczną opiekę medyczną działającą w ramach ponad 30 poradni specjalistycznych, szkoły rodzenia, punktu pobrań materiału do badań laboratoryjnych. Stanowi zespół interdyscyplinarnej grupy specjalistów pracujących w szpitalach i klinikach.

Podpisany z końcem ubiegłego roku list intencyjny zwraca również uwagę na problemy społeczne związane z chorobami cywilizacyjnymi (m.in. otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca). Ich skala stanowi kolejny argument za utworzeniem na terenie gminy nowej placówki podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach której kluczową potrzebą będzie zastosowanie prewencji chorób układu krążenia (zawału, udaru i przewlekłej choroby nerek) u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Współpraca gminy Kosakowo z Medicorum Centrum Zdrowia przewiduje również rozwój w zakresie podejmowania inicjatyw zdrowotnych na rzecz mieszkańców gminy w postaci organizowania zdrowotnych akcji promocyjnych.

Co niezmiernie ważne, swoje poparcie dla opisywanej inicjatywy wyrazili (składając również swój podpis pod listem intencyjnym) znamienici przedstawiciele służby zdrowia, których sylwetki prezentujemy poniżej.

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu Dagmara Hering, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog, kardiolog.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Od początku pracy zawodowej jest związana z Kliniką Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed. W 2006 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, w 2013 roku tytuł doktora habilitowanego i w 2017 roku tytuł profesora wizytującego. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych (2007), tytuł specjalisty w hipertensjologii (2010) i od 2012 roku tytuł specjalisty w dziedzinie hipertensjologii akredytowany przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ESH). Specjalista kardiolog.

Jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem o uznaniu międzynarodowym jako klinicysta i badacz w ocenie roli układu współczulnego w fizjologii i patofizjologii różnych schorzeń, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo-naczyniowych, chorób nerek i cukrzycy oraz zabiegowych metod leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca i przewlekłej choroby nerek. W 2010 roku została Laureatką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Kolumb na staż podoktorski w Baker IDI Heart & Diabetes Institute w Melbourne (Australia), znany na całym świecie ośrodek naukowy nad badaniami i rolą układu współczulnego w patofizjologii wielu chorób. W 2015 roku podjęła dalszą pracę na University of Western Australia – Royal Perth Hospital w celu realizacji nowych projektów naukowych, badań klinicznych i doskonalenia zawodowego.

Jest autorem ponad 120 publikacji, prac poglądowych, rozdziałów w książkach i listów do redakcji. Otrzymała wiele prestiżowych nagród (m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Australijskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiej Akademii Nauk, inne).

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu Miłosz Jaguszewski, specjalista kardiolog, Fellow of European Society of Cardiology

Profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki związany z I Katedrą i Kliniką Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Codzienną praktykę specjalistyczną wykonuje w Pracowni Hemodynamicznej Klinicznego Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) w Gdańsku.

Od początku drogi zawodowej swojej zainteresowania naukowe koncentrował głównie wokół nowoczesnych technik diagnostycznych i optymalizacji interwencyjnych strategii terapeutycznych pacjentów kierowanych do pracowni hemodynamicznej.

W 2016 roku uzyskał specjalizację w zakresie kardiologii, pracując w Klinicznym Centrum Kardiologii UCK w Gdańsku pod opieką doktora Dariusza Ciećwierza, w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala w Zurychu pod opieką profesora Thomasa Lüschera oraz w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego Charite (Campus Benjamin Franklin) w Berlinie pod opieką profesora Ulfa Landmessera.

W latach 2010-2014 odbywał stypendium naukowe Foundation for Cardiovascular Research, Zurich Heart House Uniwersytetu w Zurychu, Gruentzig Catheterization Laboratories i realizował projekty naukowe związane z ostrymi zespołami wieńcowymi, które odbywały się przy wsparciu Swiss National Science Foundation.W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie kardiologii, w 2015 roku stopień doktora habilitowanego (specjalność kardiologia), w 2020 roku tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych opublikowanych w najlepszych czasopismach naukowych świata, w tym New England Journal of Medicine(impact factor >600, i-H 18). Recenzent i edytor wielu czasopism naukowych w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych; od stycznia 2015 roku Redaktor Naczelny czasopisma Cardiology Journal (impact factor 1.743); od stycznia 2020 roku Redaktor Naukowy czasopisma Farmakoekonomika Szpitalna. Brał udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu kardiologii interwencyjnej organizowanych w Polsce i za granicą. Jest aktywnym uczestnikiem i współorganizatorem kilkudziesięciu kongresów naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology, American Heart Association Scientific Sessions, Cardiology Update ESC.

Laureat wielu nagród naukowych, kierownik trzech grantów naukowych nadanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC), Paryż 2011; Europejską Asocjację Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI), Paryż 2013; Klub 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Laureat stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Sprawuje wiele funkcji organizacyjnych, między innymi był członkiem Rady Młodych Naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego IV i V kadencji; jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ang. European Society of Cardiology, ESC), Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ang. American Heart Association, AHA), członkiem Zarządu Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Przewodniczącym Klubu 30 PTK (2019-2021), członkiem Komitetu Naukowego Kongresów PTK w kadencji 2017-2019 i 2019-2021, Komisji Inicjatyw Klinicznych Zarządu Głównego PTK 2019-2021, Komisji Zagranicznej Zarządu Głównego PTK kadencji 2019-2021;

Dr hab. n. med., prof. nadzw. GUMed Sławomir Żegleń, specjalista chorób wewnętrznych, pulmonolog, transplantolog.

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób płuc i układu krążenia. Od wielu lat jest członkiem i współtwórcą programów transplantacyjnych płuc. Posiada unikatowe kwalifikacje i doświadczenie w zakresie chorób płuc, również tych najrzadszych. Autor wielu publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, związanych z diagnostyką i leczeniem chorób płuc, immunosupresją i infekcjami trudnymi w leczeniu. Autor wytycznych krajowych w tym zakresie. Obecnie adiunkt Gumed w Klinice Pneumonologii. Współprowadzi Pododdział Transplantacji Płuc w UCK w Gdańsku. Biegły sądowy przy SO w Gdańsku. Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.Nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia na rzecz Transplantologii Polskiej.