WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 roku obowiązuje nowy druk Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki dostępne są:

Przypominamy, że deklarację z rocznym zużyciem wody za rok 2022 należy złożyć w miesiącu styczniu 2023 r. w przypadku zmiany podstawy opłaty. Za zmianę przyjmuje się zwiększenie lub zmniejszenie rocznego zużycia wody o wartość nie mniejszą niż 5m3 w skali roku.

Wypełnioną Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zamieszkałej składa w następujący sposób:

  1. w formie pisemnej osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo Żeromskiego 69 pok.07;
  2. za pomocą operatora pocztowego;
  3. w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od stycznia 2023 r. wynosi 11,00 zł. miesięcznie za 1m³ zużytej wody z danej nieruchomości lub 10,80 zł. w przypadku posiadania kompostownika, którego posiadanie należy zgłosić w Deklaracji. W przypadku posiadania kompostownika, przedsiębiorstwo wywozowe nie będzie odbierało odpadów BIO kuchennych oraz odpadów BIO zielonych.

Dystrybucja pakietów i worków BIO kuchennych

Pakiety roczne na odpady segregowane oraz worki na odpady BIO kuchenne będą dostarczane mieszkańcom przez pracowników firmy świadczącej usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z siedzibą w Rumi). Dystrybucja rozpocznie się w miesiącu styczniu 2023r. i odbywać się będzie od poniedziałku do piątku.

Pakiet będzie się składał z:

  • 48 worków na metale i plastik,
  • 24 worków na makulaturę,
  • 24 worków na szkło,
  • 48 worków na odpady BIO zielone

(z wyłączeniem właścicieli nieruchomości deklarujących kompostownik)

  • 150 sztuk woreczków na odpady BIO kuchenne

(z wyłączeniem właścicieli nieruchomości deklarujących kompostownik)

W przypadku wykorzystania przez dane gospodarstwo domowe przysługującego rocznego pakietu worków, dopuszcza się wykorzystanie worków bez logo firmy wywozowej, czyli zakupionych we własnym zakresie, pod warunkiem zachowania odpowiedniej kolorystyki tj.: worek żółty – metale i plastik, worek niebieski – makulatura, worek zielony – szkło oraz worek brązowy – odpady zielone.

Do czasu zakończenia dystrybucji pakietów rocznych – worki na odpady segregowane przekazywane będą właścicielom nieruchomości w dotychczasowym systemie tj. na wymianę 1:1.

W miesiącu styczniu w dziale gospodarki odpadami nie obowiązuje e-rejestracja.