Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo” obowiązkowe jest wystawienie odpadów zielonych w brązowych workach lub w brązowych pojemnikach z wyraźnym oznaczeniem BIO ZIELONE. Dopuszczalne jest również pocięcie długich gałęzi (do 4 cm średnicy, do 1 m długości) i związanie ich w wiązkę oraz wystawienie poza systemem workowym. Gałęzie o większej średnicy nie są przyjmowane przez przedsiębiorstwo, gdyż tak duże i twarde elementy przy próbie zgniatania/prasowania spowodować mogą uszkodzenie mechanizmów w specjalistycznych pojazdach. Również choinki w okresie poświątecznym do końca lutego można wystawiać poza systemem workowym zgodnie z terminami odbioru odpadów segregowanych. Należy jednak pamiętać, że do worków na odpady zielone nie wrzucamy odpadów bio kuchennych, piasku, kamieni, popiołu, ziemi, gałęzi o średnicy większej niż 4 cm, konarów drzew oraz sorbentu, trocin i żwirku z kuwety.

Drugim rozwiązaniem jest alternatywna metoda ich zagospodarowania, a mianowicie umieszczenie ich w przydomowym kompostowniku. Tego typu odpady można ponownie wykorzystać, a proces ich recyklingu przeprowadzić we własnym kompostowniku. Uzyskany w ten sposób nawóz może ponownie wzbogacić glebę w wartości odżywcze, oszczędzając ją przed zasilaniem w nawozy mineralne. Z tytułu posiadania kompostownika przysługuje zniżka w wysokości 0,20 gr za 1 m zużytej wody, ale w tym wypadku nie można oddawać, przedsiębiorstwu odbierającemu odpady, odpadów bio kuchennych ani odpadów zielonych z ogrodu.