Przypominamy, że tylko do jutra (31 grudnia 2021 r.) organizację pozarządowe mogą składać oferty konkursowe na realizację zadań publicznych w roku 2022 r.
Oferty mogą dotyczyć zadań w zakresie kultury, sportu, ochrony i promocja zdrowia oraz nauki, edukacji i wychowania. 
W celu ubiegania się o granty należy przedłożyć następujące dokumenty:
  •  formularz ubiegania się o ofertę – do pobrania;
  • wyciąg z właściwej ewidencji lub inny aktualny dokument potwierdzający status prawny Oferenta;
  • aktualny statut organizacji;
  • zgody właścicieli obiektów i przestrzeni, w których projekt ma być realizowany – jeśli dotyczy;
  • sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej za ostatni rok.
Wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi przez Oferenta za zgodność z oryginałem.