Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2021, poz.741 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 i art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. 2021, poz.2373 ze zm.);

 

Wójt Gminy Kosakowo

zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. obrębu Mechelinki gmina Kosakowo – w oparciu o uchwałę Nr LXV/494/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia  2022 r.;
  2. działek przy ul. Roślinnej w Dębogórzu gmina Kosakowo – w oparciu o uchwałę
    Nr LXV/490/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.;

oraz zawiadamia o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą składać  wnioski do w/w projektów.  Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Kosakowo w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego;

z podaniem swojego imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby
wraz z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03. 2022 r.