Informujemy, że Zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo nr 172/2023 został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: kultury, sportu, zdrowia i edukacji. 

Celem otwartego konkursu ofert na rok 2024 jest wspieranie zadań publicznych z zakresu aktywności kulturalnej, sportowej, naukowej oraz promocji zdrowia wśród mieszkańców gminy Kosakowo we wszystkich grupach wiekowych zgodnie z priorytetami opisanymi w rocznym programie współpracy gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi, który został przyjęty podczas sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2023 r. Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr CIII/752/2023.

Konkurs obejmuje przede wszystkim wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym w dziedzinach:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • ochrony i promocji zdrowia, działalności leczniczej i pomocy społecznej,
  • nauki, szkolnictwa, edukacji i wychowania.

Na realizację ww. zadań przewidziano w budżecie gminy Kosakowo na rok 2024 kwotę 500.000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2023 poz. 571) oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ww. ustawy.

Do 31 grudnia 2023 roku w Biurze Obsługi Interesanta znajdującym się na parterze Urzędu Gminy Kosakowo należy składać dokumenty na otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2024 r.

W zakresie ubiegania się o granty należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • formularz ubiegania się o ofertę, wzór: OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1;
  • wyciąg z właściwej ewidencji lub inny aktualny dokument potwierdzający status prawny Oferenta oraz ewentualne upoważnienia lub pełnomocnictwa dla osób reprezentujących Oferenta;
  • aktualny statut organizacji;
  • zgody właścicieli obiektów i przestrzeni, w których projekt ma być realizowany – jeśli oferta nie wymaga takich zgód, oświadczenie, że przy danym projekcie takie zgody nie są wymagane;
  • sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej za ostatni rok.

Wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi przez Oferenta za zgodność z oryginałem.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ROKU 2024 + wraz z dokładną nazwą organizacji oraz wskazaniem zakresu zadania, do którego organizacja przystępuje”.