Ekomarina w miejscowościach Rewa i Mosty to wieloetapowa inwestycja, w której przewiduje się utworzenie miejsc postojowych dla prawie 600 jednostek, bosmanatu, części administracyjnej, placu centralnego z otoczeniem restauracyjno-gastronomicznym, zaplecza technicznego dla mariny, miejsca na szkolenia żeglarskie, terenów pod zabudowę usługową i mieszkaniową z dostępem do kanałów żeglugowych oraz tereny zielone i rekreacyjne.

W 2018 roku gmina Kosakowo uchwaliła zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gdzie została uwzględniona przestrzeń pod przyszłą Ekomarine. W chwili obecnej trwają prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który powinien być zgodny z opracowaną koncepcją.

 

 

Wójt gminy, Marcin Majek mówi:
O tym jak trudne jest to zadanie informowałem wielokrotnie na wszystkich spotkaniach. Położenie terenu na obszarze zalewowym, częściowo w pasie technicznym, a przede wszystkim w sąsiedztwie Rezerwatu Beka w Nadmorskim Parku Krajobrazowym oraz na obszarze Natura 2000 powoduje, że uzgodnienie nowego MPZPZ wymaga bardzo dużej i intensywnej konsultacji z wieloma organami i urzędami.
Pod koniec kwietnia gmina Kosakowo uzyskała pozytywne uzgodnienia z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Urzędu Morskiego w Gdyni. Obecnie inwestycja jest na etapie uzgodnienień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz uwzględnienia inwestycji w planie ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Ekomarina w gminie Kosakowo jest przedsięwzięciem wieloletnim sięgającym dalekiej perspektywy. Rozwój żeglarstwa w naszej gminie oraz unikalne walory tego terenu powodują, że ta inwestycja może w przyszłości stać się gminnym centrum żeglarstwa.