Realizacja Projektu „Aktywny Powiat Pucki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Powiatem Puckim, Lokalną Grupą Działania Małe Morze w Pucku oraz Gminą Kosakowo, którą reprezentuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie jako jeden z partnerów w/w projektu.

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego, zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia.

Cele szczegółowe obejmują:

 • podniesienie/nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby (kobiety i mężczyźni) bierne zawodowo lub bezrobotne (III profil), w tym też osoby niepełnosprawne;
 • podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności oraz poszukiwanie pracy przez Uczestników/Uczestniczki projektu po jego zakończeniu;
 • wzrost kompetencji psychospołecznych i prozawodowych osób biernych zawodowo lub bezrobotnych (III profil), w tym też osób niepełnosprawnych;
 • podniesienie kompetencji Uczestników/Uczestniczek projektu poprzez udział w szkoleniu z podstaw obsługi komputera oraz z podstaw przedsiębiorstwa;
 • zdobycie przez Uczestników/Uczestniczki projektu praktycznych umiejętności wykonywania zawodu poprzez udział w stażach zawodowych.

Wsparcie merytoryczne dla Uczestnika/Uczestniczki w ramach Projektu obejmuje:

 • opracowanie ścieżki reintegracji dla uczestnika;
 • udział w Programie Aktywizacja i Integracja: Moduł Integracja (warsztaty dot.: komunikacji, motywacji, kompetencji społecznych, autoprezentacji, udział w Grupie Wsparcia dla osób bezrobotnych), Moduł Aktywizacja (prace społecznie użyteczne). Instrument przewidziany tylko dla osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu pomocy;
 • opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego;
 • uczestnictwo w zajęciach realizowanych przez CIS – kompleksowa usługa aktywnej integracji, obejmująca integrację społeczną, w tym: indywidualne poradnictwo psychologiczne, porady prawne i obywatelskie, warsztaty psychologiczno – społeczne oraz aktywizację zawodową, w tym: udział
  w doradztwie zawodowym, w szkoleniach, w kursie zawodowym oraz stażu
  u pracodawcy przez okres 3 miesięcy, oraz pośrednictwo pracy;
 • działania integracyjno – edukacyjne dla uczestników i ich otoczenia;
 • uzupełnienie wykształcenia – edukacja dla dorosłych w zależności od potrzeb Uczestników/Uczestniczek;
 • pracę socjalną;
 • wsparcie towarzyszące dla dzieci i młodzieży;
 • wsparcie towarzyszące dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach Projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia: 

 • indywidualne konsultacje z psychologiem (spotkania średnio po 5 godzin na uczestnika) mające na celu eliminację barier, poznanie mocnych i słabych stron, wzrost samooceny, poprawę umiejętności rozwiązywania problemów oraz budowanie zaradności życiowej;
 • grupowe warsztaty psychologiczno – społeczne (3 spotkania po 5 godzin) mające na celu wzrost wiary w siebie i swoje umiejętności, wyposażenie uczestników
  w podstawowe umiejętności społeczne niezbędne przy zespołowym wykonywaniu zadań;
 • poradnictwo prawne i obywatelskie (średnio 2 godziny na uczestnika) – porady dotyczące kwestii majątkowych, mieszkaniowych, prawa rodzinnego, prawa pracy i innych kwestii prawnych i/lub obywatelskich (np. urzędowych), z którymi nie radzą sobie uczestnicy;
 • wsparcie socjalne pracowników socjalnych w Ośrodkach Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, stały dostęp do pracowników socjalnych dla osób zależnych i całych rodzin potrzebujących wsparcia;
 • możliwość sfinansowania edukacji formalnej na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub wyższym;
 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (spotkania średnio po 5 godzin na uczestnika);
 • wsparcie Pośrednika Pracy, rejestracja ofert pracy, opieka nad stażystami w trakcie stażu;
 • prace społecznie – użyteczne (o ile dotyczy);
 • szkolenia z „Obsługi komputera” – zajęcia grupowe (25 godzin na grupę);
 • szkolenia „Podstawy przedsiębiorczości i sposoby aktywnego poszukiwania pracy” – zajęcia grupowe (25 godzin na grupę);
 • kursy zawodowe – przeciętnie 100 godzin szkolenia dostosowanego do możliwości uczestników oraz potrzeb rynku pracy;
 • wsparcie towarzyszące dla dzieci i młodzieży – zapewnienie opieki osobom zależnym, w tym opieki w przedszkolach i żłobkach, zorganizowanie zajęć dodatkowych;
 • wsparcie towarzyszące dla osób niepełnosprawnych dostosowane do potrzeb uczestników, zajęcia usprawniająco – rehabilitacyjne (średnio 20 godzin na osobę);
 • płatne staże zawodowe – 3 miesiące;
 • zwrot kosztów dojazdu (zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu).

 

Kto może zostać uczestnikiem?

 • osoby w wieku aktywności zawodowej,
 • bezrobotne zarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo,
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w tym osoby długotrwale korzystające), kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu puckiego, spełniające warunki z art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:
 • osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności
 • osoby uzależnione od alkoholu,
 • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • osoby chore psychicznie,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby zwolnione z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
 • osoby niepełnosprawne.
Zapisy osób chętnych do udziału w projekcie oraz dodatkowe informacje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Fiołkowa 2b
81-198 Kosakowo
tel. (58) 620 82 02