Przeprowadzone w 2022 r. wnikliwe analizy w ramach studium transportowego dla gminy Kosakowo wskazują liczne rozwiązania niezbędne do efektywnej obsługi transportowej jej obszaru.

 

Wykazują jasno, iż niezbędne będą zarówno, nie wykluczając się wzajemnie następujące kwestie: 

  • rozwój infrastruktury drogowej gminy,
  • budowa linii kolejowej PKA do stacji Mosty Zachód wraz z reorganizacją linii i połączeń autobusowych zasilających pasażerami przystanki nowej linii kolejowej oraz obsługujących nowe tereny inwestycyjne,
  • przebudowa i modernizacja przystanków autobusowych oraz dojść do przystanków,
  • zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów transportu autobusowego,
  • zorganizowanie nowych linii transportu zbiorowego obsługujących planowane przystanki linii kolejowej PKA oraz nowe tereny inwestycyjne.

 

Analizy, których efektem są powyższe wnioski, zostały przeprowadzone przez zewnętrzne, doświadczone w opracowaniach tego typu Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej TRAFIK s.c. Dodatkowym atutem zlecenia prac właśnie temu podmiotowi jest fakt, iż działa w regionie, zna jego specyfikę i wykonywał na jego terenie już wiele podobnych analiz oraz autorytet dr. hab. inż. Kazimierza Jamroza, profesora na Katedrze Inżynierii Transportowej Politechniki Gdańskiej. Analizy zostały wykonane w oparciu o naukową wiedzę, najnowsze badania oraz doświadczenie i stanowią wyznacznik działań dla włodarzy gminy Kosakowo w zakresie transportowym. Podejmowane w oparciu o nie decyzje nie są bezpodstawnym wymysłem, efektem oderwanego od realiów pomysłu na prowadzenie polityki transportowej, wydumaną wizją czy nierealnym marzeniem.

 

Inwestycje PKP PLK

Co niezwykle ważne, omawiana trasa linii kolejowej została zaproponowana przez inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w uzgodnieniu z gminą Kosakowo. Na jego zlecenie firma Multiconsult Polska sporządziła studium wykonalności, opracowując dokumentację przygotowawczą dla projektu „Włączenie północnych dzielnic miasta Gdyni i gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej metropolii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

 

– Do naszych głównych obowiązków należy m.in. określenie optymalnego rozwiązania inwestycyjnego. Ma ono być najatrakcyjniejsze pod kątem prognoz przewozowych i przyszłych potrzeb eksploatacyjnych oraz utrzymania linii kolejowych – podkreślała w swojej wypowiedzi Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Multiconsult Polska. – W zakresie studium wykonalności należy przeprowadzić analizy społeczno-gospodarcze, analizy wariantów inwestycyjnych wraz z analizami technicznymi, środowiskowymi oraz marketingowymi, jak również stanu istniejącej infrastruktury i taboru – dodała*.

 

Złożoność wypracowanego przez Multiconsult Polska dokumentu wskazuje na dogłębną analizę tematu, zwłaszcza że zleconą przez inwestora, którym jest nie gmina, a PKP PLK. Zaproponowane rozwiązanie bazuje na wykorzystaniu istniejącej infrastruktury wydłużonej o nową do przystanku Mosty Zachód. Gmina Kosakowo co do zasady zgodziła się z wnioskami wykazanymi przez studium jako korzystnymi dla mieszkańców Gminy Kosakowo. 

 

Bezlitosna demografia

Z prognozy demograficznej gminy opartej na przeprowadzonych zewnętrznie badaniach wynika, że przy wzroście liczby mieszkańców o 150 % w stosunku do stanu istniejącego, tj. do ok. 43 tys. mieszkańców w 2052 r., nastąpi wzrost liczby podróży na obszarze gminy Kosakowo o 70 – 110 %, z czego 71 – 77 % będą stanowiły podróże zewnętrzne. Przywołane dane pochodzą ze studium transportowego oraz bilansu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i jest to najświeższy dokument z lutego bieżącego roku uwzględniający najbliższe 30 lat (do roku 2052 r.).

Do obsługi transportowej tych podróży niezbędne będą działania w zakresie zarówno systemu transportu drogowego, zbiorowego jak i transportu alternatywnego poza granice gminy. Dlatego w zależności od etapowania i harmonogramu realizacji założeń rozbudowy sieci o Pomorską Kolej Aglomeracyjną rozwój transportu zbiorowego w gminie Kosakowo rozważany jest w dwóch wariantach: bez funkcjonowania linii kolejowej oraz z jej uwzględnieniem. 

Planowane uwarunkowania zewnętrze w zakresie efektywnej obsługi gminy Kosakowo w połączeniach do/z Gdyni są bardzo korzystne zarówno dla transportu kolejowego jak i autobusowego. Korzyści te wynikają z realizowanych przez Gdynię planów budowy dedykowanych pasów dla autobusów w korytarzu łączącym śródmieście Gdyni z północnymi dzielnicami przez ulice Janka Wiśniewskiego, Morską, Kwiatkowskiego, Płk.Dąbka. Obecnie zgodnie z rozkładem jazdy połączenia umożliwiają przejazd w tej relacji w 40 minut. W przypadku dalszego rozwoju gminy, a tym samym zwiększonego ruchu samochodowego można spodziewać się, że czas ten ulegnie wydłużeniu. Budowa Pomorskiej Kolei Aglomeracyjnej spowoduje skrócenie tego czasu do 25 minut.

 

W planie rozwoju sieci transportowej brana jest pod uwagę realizacja buspasa przy ul. Derdowskiego, co utworzyłoby ciągły korytarz autobusowy łączący Kosakowo ze śródmieściem Gdyni. Dodatkowo linie autobusowe w tej relacji mogłyby w większym stopniu penetrować obszar gminy. Realizacja tego wariantu uzależniona jest jednak od wyliczeń potoków pasażerskich na bieżąco analizowanych przez gminę. Buspasy bowiem nigdy nie były przez obecne władze gminy wykluczane. 

 

Kłopotliwy wiadukt

Co warto w tym miejscu podkreślić to fakt, że gmina Kosakowo nigdy nie blokowała ani nie wycofała się z proponowanego rozwiązania, również tego dotyczącego współfinansowania inwestycji zakładającej rozbudowę wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka w Gdyni, tuż przy granicy łączącej 2 gminy, do dwóch pasów ruchu w każdą stronę wraz z buspasami.

W 2018 r. gmina Kosakowo zwróciła się z propozycją wspólnego zaprojektowania i realizacji ww. inwestycji. Rok później opracowała koncepcję przebudowy ul. Płk. Dąbka na odcinku od skrzyżowania z ul. Andersa do skrzyżowania z ul. Derdowskiego wraz z budową nowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka. We wspomnianej koncepcji założono budowę dwóch pasów ruchu do komunikacji ogólnej oraz jeden buspas w każdym kierunku. Przedmiotowe koncepcje zostały przesłane do Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni oraz Urzędu Miasta Gdyni przed ogłoszeniem przetargu na projektowanie tego zadania. W toku prac projektowych wielokrotnie informowaliśmy, że proponowane przez gminę rozwiązanie jest jak najbardziej zasadne, biorąc pod uwagę duże natężenie ruchu w tym rejonie, a także przyszły rozwój terenów mieszkaniowych i usługowych.

Rozwiązanie zaproponowane przez Gdynię w opracowanej dokumentacji projektowej nie odzwierciedla oczekiwań stawianych przed tą ważną wspólną inwestycją. Zaprojektowanie wiaduktu oraz ul. Płk. Dąbka jako jezdni dwupasmowej w żadnym wypadku nie poprawi sytuacji transportowej zarówno północnych dzielnic Gdyni jak i gminy Kosakowo. Potwierdzają to symulacje wykonane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, z których bezsprzecznie wynika, że płynność ruchu drogowego w tym rejonie zarówno przed inwestycją jak i po jej zrealizowaniu nie poprawi się. Przy takim rozwiązaniu ruch ogólny pojazdów będzie się poruszał tylko i wyłącznie jednym pasem ruchu tak jak w chwili obecnej. Budzi to poważne wątpliwości pod względem celowości wydatkowania środków publicznych nie tylko ze strony gminy Kosakowo, ale nawet miasta Gdynia.

W związku z tym gmina Kosakowo zaproponowała dwa rozwiązania, które mogą poprawić warunki ruchu drogowego po realizacji inwestycji. Pierwsze zakłada, że wiadukt zaprojektowany w ciągu ul. Płk. Dąbka powinien być od razu wybudowany w szerokości umożliwiającej docelowo ruch trzema pasami. Pozwoli to w przyszłości rozbudować jezdnię o dodatkowy trzeci pas ruchu bez konieczności rozbudowy wiaduktu, co dla tej inwestycji może być znaczącym czynnikiem. Drugie zaproponowane rozwiązanie to pozostawienie dwóch pasów ruchu do komunikacji ogólnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego. 

Takie rozwiązania pozwolą na etapowanie całej inwestycji. W pierwszej kolejności zostanie wybudowany projektowany układ drogowy wraz z nowym, szerszym wiaduktem. W drugim etapie zostanie wykorzystana rezerwa na wiadukcie w celu wybudowania buspasa na całym odcinku od ul. Derdowskiego do Kwiatkowskiego. Do tego czasu ul. Płk. Dąbka w całym swoim przekroju dla obu kierunków zostanie przeznaczona do komunikacji ogólnej. 

Proponowane przez gminę Kosakowo rozwiązanie ma potwierdzenie w przeprowadzonych przez ZDiZ w Gdyni symulacjach ruchu samochodowego. Przy takim rozwiązaniu poprawa płynności ruchu jest najbardziej zauważalna i najbardziej efektywna komunikacyjnie.

W ślad za opisanymi alternatywami gmina Kosakowo przedstawiła również możliwość zaangażowania środków finansowych w przedmiotową inwestycję. W przypadku wykonania wiaduktu jako obiektu przeznaczonego na trzy pasy ruchu, z czego dwa będą przeznaczone do komunikacji ogólnej, a trzeci będzie stanowił rezerwę pod wybudowanie w przyszłości trzeciego pasa ruchu – buspasa, gmina Kosakowo będzie mogła zaangażować się finansowo na poziomie 50%. Kwota ta dotyczy zarówno finansowania dokumentacji projektowej, realizacji inwestycji, jak i wybudowania w przyszłości trzeciego pasa ruchu – buspasa. W przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych proponowane przez gminę Kosakowo kwoty będą dotyczyć wkładu własnego. Warto w tym miejscu również dodać, że przedmiotowa inwestycja znajduje się na granicy administracyjnej dwóch gmin (miasta Gdynia oraz Kosakowo) i jednocześnie dwóch powiatów (gdyńskiego i puckiego). Taka sytuacja stwarza spore możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji. 

 

Kosakowo inwestuje w komunikację 

Składająca się z 10 sołectw gmina Kosakowo o całkiem dużej i rozległej powierzchni nieustannie rozwija ofertę komunikacyjną dla mieszkańców. W 2023 r. nakłady gminy Kosakowo na ten cel zostały zwiększone o niecały milion złotych (805 tys. zł) do kwoty ponad 5,2 mln zł, co w przeliczeniu na mieszkańca daje kwotę 257 zł. Część z tej kwoty (282 tys. zł) to wzrost kosztów zakupu usług przewozowych (związany głównie z podwyżką cen paliw), jednak zdecydowana większość (522 tys. zł) związana jest z rozwojem i uatrakcyjnieniem oferty. 

Warto dane dotyczące Kosakowa porównać z wydatkami na transport publiczny w pobliskich gminach czy miastach. Opracowane w oparciu o aktualną ewidencję oraz dane budżetowe wyliczenia pokazują, że tylko Gdynia i Wejherowo mają wyższy od gminy Kosakowo wskaźnik w przeliczeniu na jednego mieszkańca nakładów na transport publiczny (zestawiając obok gminy Kosakowo Gdynię, Szemud, Żukowo, Rumię, Redę, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Puck i miasto Puck).

Obecne rozmowy z przewoźnikiem zapewniającym na terenie gminy Kosakowo obsługę sieci połączeń autobusowych obsługiwanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni są na etapie włączania kolejnej ulicy do oferty komunikacyjnej. Pod koniec roku planowane jest również stworzenie kolejnego połączenia z Gdynią – przedłużenie trasy linii 165 z Rewy przez ul. Kościuszki w Pogórzu (mocno zurbanizowana ulica pozostająca dotychczas bez żadnego połączenia) do nowego węzła przesiadkowego w Gdyni Chyloni (Meksyk). Trwają również prace nad wprowadzeniem zupełnie nowej linii z Dębogórza przez Suchy Dwór na Obłuże Maciejewicza.

 

Wracając do kolei

Warto nie tracić z oczu szerszej perspektywy, w której budowa kolei jest niezbędna także dla rozwoju Portu Morskiego w Gdyni i Doliny Logistycznej z zapleczem w gminie Kosakowo. Nie sposób pominąć przy analizie tego obszernego tematu transportowego stworzenia możliwości dojazdu do miejsc pracy setkom osób codziennie przemierzających trójmiasto i okoliczne gminy.  

 

 

Połączenie kolejowe aglomeracji trójmiejskiej z gminą Kosakowo jest przewidywane od ponad 20 lat w wielu dokumentach strategicznych i rozwojowych województwa oraz PKP PLK. Warto tu przytoczyć chociażby Plan Zagospodarowania Województwa Pomorskiego (uchwała nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. „Poprawa dostępności transportowej województwa”: „połączenia kolejowe szczególnie  ważne dla dostępności wewnętrznej województwa  obejmują linię nr 228 Gdynia Port – Gdynia Port Oksywie wraz z połączeniem Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo”); Strategię Rozwoju Ziemi Puckiej 2016-2025 (uchwała nr XIX/120/2016 Rady Powiatu Puckiego z dnia 13 kwietnia 2016 r.). Również Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego wpisuje w strategię transportową województwa obsługę gminy Kosakowo koleją.

Wszystkie te dokumenty są zgodne i upatrują w poprowadzeniu do gminy Kosakowo linii kolejowej PKA szansę na naturalny, a w konsekwencji konieczny rozwój tej części województwa (nie tylko gminy).

 

 

Zakup lotniska w maju 2021 r. stał się milowym krokiem w rozwoju gminy Kosakowo: nie tylko otworzył możliwości dla rozkwitu na jej terenie lotnictwa, ale przede wszystkim stanowi podwaliny pod realizację inwestycji Polskich Kolei Państwowych o wartości 900 mln w połączenie kolejowe gminy z aglomeracją trójmiejską. Perspektywiczne myślenie o zabezpieczeniu możliwości tworzenia alternatyw komunikacyjnych w niezwykle dynamicznie rozwijającej się gminie stało u podstaw podjęcia tej gruntownie przeanalizowanej przez tutejszy samorząd decyzji. 

 

Park & ride

Pomiędzy planowanym przystankiem osobowym Gdynia Obłuże Górne i stacją Lotnisko Kosakowo przewidziany jest parking o pow. 1,5 ha dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego (park & ride). Planowane są one wraz z szeroko rozumianym rozwojem infrastruktury dla transportu zbiorowego również na wysokości stacji Kosakowo i Pierwoszyno. 

W grudniu 2020 r. zostały przeprowadzone z mieszkańcami gminy Kosakowo konsultacje społeczne w sprawie przebiegu kolei w jej granicach administracyjnych, które badały zapotrzebowanie społeczne i oczekiwania mieszkańców w tym zakresie. Spotkały się one z bardzo pozytywnym odzewem.

Wybrane i zaopiniowane przez mieszkańców rozwiązanie otwiera również możliwość dalszego połączenia z linią kolejową 213 (Reda-Hel), co umożliwi obsługę transportową osiedli mieszkaniowych północnej części Rumi, wschodniej części Redy, a poprzez włączenie w linię 213 stworzy alternatywę dla trasowania pociągów w kierunku Władysławowa. 

 

 

Odważnie patrzeć w przyszłość

Prognozując, że natężenie ruchu będzie w perspektywie 20 czy 30 lat znacząco większe obowiązkiem włodarzy gminy Kosakowo jest podejmować perspektywiczne decyzje na przyszłość. I tu właśnie powraca temat wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka w Gdyni: pozostawienie rezerwy pod ewentualną rozbudowę i dobudowę trzeciego pasa ruchu (buspasa) dla danego kierunku jest koniecznością. Projektowanie nowego odcinka drogi po jednym pasie ruchu w dwóch kierunkach dla transportu samochodowego w krótkim czasie przestanie prawidłowo funkcjonować i wyczerpie swoją przepustowość, zwłaszcza w godzinach szczytu.

W ocenie specjalistów „aktualnie w Polsce przechodzi się ze standardu dróg dwupasmowych do trzypasmowych w sąsiedztwie dużych aglomeracji czy też na drogach wjazdowych do dużych miast”**. Najlepszym tego przykładem jest niedawno zrealizowana rozbudowa ul. Kwiatkowskiego w mieście Gdynia, gdzie jezdnia w kierunku estakady zupełnie nie poprawiła przepustowości, a jezdnia w kierunku ul. Płk. Dąbka bardzo korzystnie wpłynęła na usprawnienie ruchu.

Wszelkie działania, by mieszkańcom gminy Kosakowo żyło się lepiej wybiegają jednak dużo dalej poza to co tu i teraz. Wiele gminnych inwestycji jest na etapie prac projektowo-koncepcyjnych, stwarzane są możliwości i wyznaczane kierunki rozwoju, poszukiwane nowe warianty i alternatywy komunikacyjne. 

 

– W zarządzaniu tak niezwykle żywym organizmem jakim jest gmina, niezbędne jest kierowanie się myśleniem strategicznym, a także perspektywicznym. Ze względu na bardzo dynamiczny wzrost liczby mieszkańców musimy dziś myśleć bardzo przyszłościowo – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. – Dlatego staramy się, aby wszelkie projekty dotyczące rozwoju gminnej infrastruktury wybiegały daleko w przyszłość i uwzględniały potencjalny, przyszły rozwój gminy Kosakowo – dodaje.

 

*https://multiconsult-polska.com/pkp-plk-ponownie-stawiaja-na-multiconsult-polska

**https://www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/nowe-drogi-budowane-sa-drozej-ale-w-wyzszym-standardzie-83908.html

 

________________________________________________

 

Artykuł nawiązuje do materiału „W tej wsi nie chcę buspasów, ale żądają kolei aglomeracyjnej”, który ukazał się na łamach portalu wyborcza.pl Trójmiasto w dniu 20 stycznia br. Zawierał szkalujące opinie, nieprawdziwe informacje. 

Przede wszystkim gmina Kosakowo to 10, a nie jak autor tekstu twierdzi 9 wsi tworzących gminę Kosakowo.

Autor artykułu opiera się na przeprowadzonych 9 lat temu badaniach zachowań transportowych mieszkańców z 2014 r., kiedy to gmina miała ok. 12 tys. mieszkańców. Dziś ma ich o 8 tysięcy więcej. Wyprowadzenie na ich podstawie wniosku, że linia kolejowa nie ma prawa wypełnić się dużymi potokami pasażerów w skali całego dnia nie jest więc wiarygodna. 

Gmina stara się rozwiązywać swoje problemy komunikacyjne, nie dublując rozwiązań z gmin ościennych w ślepy sposób, ale dostosowując do własnych uwarunkowań związanych z rozległością terenu gminy. Powstaje tu dziś wiele nowych dróg, sporo jest w trakcie przygotowywania, opracowywania dokumentacji czy planowania. Idące na rozwiązywanie problemów komunikacyjnych, skupione wokół inwestycji w drogi finanse to kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów w ciągu ostatnich kilku lat. Całkiem spore jak na wiejską gminę. 

Autor artykułu wspomina również jakoby przejazd autobusem z Kosakowa do centrum Gdyni zajmował ok. 16 min. Patrząc na rozkład linii 146, zapewniającego bezpośrednie połączenie autobusowe, w niedzielę późnym wieczorem, gdy żadnych korków na tej trasie nie ma, a droga jest przejezdna, pokonanie odcinka z przystanku Urząd Gminy Kosakowo do pierwszego w centrum Gdyni przystanku Dworzec Główny PKP Hala zajmuje 22 min, a nie wspomniane 16. Oparcie się o nieprawdziwe dane prowadzi do wyprowadzenia błędnych argumentów. 

Autor tekstu nie wspomniał również o ważnym aspekcie i pominął mocno rozwojowe tereny: budowa kolei jest niezbędna również dla rozwoju Portu Morskiego w Gdyni i Doliny Logistycznej z zapleczem w gminie Kosakowo. Nie sposób pominąć przy analizie tego obszernego tematu transportowego stworzenia możliwości dojazdu do miejsc pracy setkom osób codziennie przemierzających trójmiasto i okoliczne gminy.