Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2023 poz.497 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze gminy Kosakowo wyznacza się następujące miejsca na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.: 

Miejsca przeznaczone na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, strona Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka Wybory i Referenda oraz tablice sołeckie (ich lokalizacje podane są również w BIP- zakładka Wybory i Referenda):

 1. REWA: tablica informacyjna: ul. Morska 56 przy Biurze ds. Seniorów i współpracy z gminami partnerskimi
 2. MOSTY: tablica informacyjna przy ul. Szkolnej
 3. MECHELINKI: tablica informacyjna ul. Szkolna (przystanek końcowy)
 4. PIERWOSZYNO: tablica ul. Kaszubska (przy placu zabaw)
 5. KOSAKOWO: ul. Żeromskiego 69, przed Urzędem Gminy
 6. SUCHY DWÓR:  ul. Jana Chryzostoma Paska 6 (Świetlica sołecka)
 7. KAZIMIERZ: tablica przy skrzyżowaniu ulic św. Marka i ul. Grudniowej
 8. DĘBOGÓRZE: ul. Pomorska przy parkingu, 
 9. DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE: ul. Długa 16 (świetlica sołecka)
 10. POGÓRZE: Os. Beauforta, ul. Słowackiego

Na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych wyznacza się gminne tablice ogłoszeniowe usytuowane we wskazanych miejscach: 

 1. REWA: tablica informacyjna: ul. Morska 56 przy Biurze ds. Seniorów i współpracy z gminami partnerskimi
 2. MOSTY: skrzyżowanie ul. Gdyńska i ul. Szkolna
 3. MECHELINKI- ul. Nadmorska (parking)
 4. PIERWOSZYNO- tablica ul. Kaszubska (przy placu zabaw)
 5. KOSAKOWO – ul. Żeromskiego (przed parkingiem, od 31 sierpnia br.) 
 6. SUCHY DWÓR- ul. Jana Chryzostoma Paska 6 (Świetlica sołecka)
 7. DĘBOGÓRZE- ul. Pomorska (parking) 
 8. POGÓRZE- Os. Beauforta, ul. Słowackiego 
 9. POGÓRZE ul. Słowackiego (za sklepem Żabka)

Jednocześnie informujemy, że na terenie gminy od 2021 r. obowiązuje uchwała krajobrazowa, która reguluje zasady sytuowania reklam na jej terenie. Zachęcamy komitety wyborcze do zapoznania się z jej zapisami. Jednocześnie informujemy, że usytuowanie plakatów wyborczych poza wskazanymi wyżej tablicami gminnymi, poprzedzone musi zostać uzgodnieniem z referatem geodezji i gospodarki nieruchomościami (58 660 43 26). W tym celu należy złożyć stosowny wniosek o uzgodnienie usytuowania reklamy zgodnie z zapisami uchwały krajobrazowej, a następnie wystąpić do Zarządu Dróg i Zieleni (58 660 43 08) z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego, co jest związane również z ustaleniem opłaty za jego zajęcie.

Art. 110 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy zobowiązuje policję lub straż gminną do usuwania plakatów i haseł wyborczych, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu, a także bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Koszty usunięcia będą ponosiły komitety wyborcze.

Informacje dotyczące rejestru wyborców

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności obywatele polscy mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, w którym przebywają powyżej 30 dni (art. 27 ustawy). Zameldowanie się w miejscu pobytu stałego powoduje automatyczne wpisanie osoby na listę wyborców w miejscu dokonanego zameldowania. Meldunek czasowy nie powoduje wpisania do rejestru wyborców. Osoba nieposiadająca stałego meldunku w gminie (lub posiadająca taki w innej gminie), a chcąca zagłosować w miejscu zamieszkania musi złożyć w urzędzie wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.  Wniosek taki można złożyć elektronicznie np. poprzez platformę ePUAP lub osobiście w formie papierowej w urzędzie, dołączając do wniosku kopię dokumentu tożsamości. Wszelkich informacji dotyczących spraw meldunkowych jak i związanych z wyborami udzielają pracownicy Referatu ewidencji ludności (58 660-43-14).

Do 2 października: zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat; zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych.

Do 6 października: składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

 

Dwa nowe lokale wyborcze w miejscowości Pogórze oraz Dębogórze-Wybudowanie 

Na podstawie art. 13 § 1 Kodeksu wyborczego komisarz wyborczy w Słupsku dokonał zmian w podziale na stałe obwody głosowania w gminie Kosakowo. Podzielono stały obwód głosowania nr 6 – miejscowość  Pogórze na obwód nr 6 i utworzony obwód nr 9. Granice obwodu, czyli wykaz ulic, które zostały objęte w obwodzie wykazane są w postanowieniu komisarza wyborczego zamieszczonym w BIP (zakładka Wybory i Referenda) oraz na wskazanych tablicach ogłoszeniowych dotyczących obwieszczeń wyborczych.

Utworzono również nowy obwód głosowania obejmujący miejscowość Dębogórze-Wybudowanie z siedzibą komisji wyborczej w świetlicy wiejskiej.  

Informacje dotyczące wyborów znajdziecie państwo w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Kosakowo oraz tablicach ogłoszeniowych. Informacje dotyczące wyborów pod nr tel. 58 660 43 15, w sprawie spisu wyborców pod nr tel. 58  660 43 14.