W dniach 3-30 października br. odbywają się ogólnogminne konsultacje społeczne w sprawie włączenia do terytorium gminy Kosakowo obszaru pod wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, oznaczonego jako obręb ewidencyjny Kosakowo Zatoka. Formą konsultacji są formularze ankietowe dostępne na stronie internetowej www.gminakosakowo.pl, www.bip.kosakowo.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo.

W 2018 r. pięć samorządów szczebla powiatowego tj. Powiat Pucki, Powiat Nowodworski, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Gdańsk i Gmina Miasta Sopot podpisało Porozumienie Partnerskie, którego celem było wspólne działanie na rzecz objęcia ewidencją gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, dokonanie ich podziału i przypisanie poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego. Porozumienie miało na celu wdrożenie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów ze stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznych granic strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej. Cały proces podziału Zatoki Gdańskiej zakończył się w grudniu 2021 roku, skutkując ujawnieniem w ewidencji gruntów poszczególnych jednostek administracyjnych gruntów stanowiących morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Kolejnym krokiem, który zostanie podjęty przez Starostwo Powiatowe będzie złożenie wspólnego wniosku dwunastu gmin i pięciu powiatów do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych jednostek samorządowych, a tym samym całego Województwa Pomorskiego. Objęcie gruntów zatoki ewidencją jest działaniem istotnym z perspektywy ułatwienia oraz usprawnienia prowadzenia gospodarki morskiej. W związku z powyższym powierzchnia Gminy Kosakowo powiększy się o prawie 5 000 ha czyli o ponad 100% dotychczasowej powierzchni. Grunty znajdować się będą w granicach administracyjnych Gminy Kosakowo, jednocześnie pozostając jednak własnością Skarbu Państwa. Dokonanie zmiany terytorium gminy nie wiąże się z poniesieniem kosztów finansowych przez gminę jak i mieszkańców.

Formularz do wypełnienia: Ankieta konsultacyjna- tereny pod wodami wewnętrznymi

Wypełniony dokument można przekazać w następujący sposób:

  • bezpośrednio do Urzędu Gminy Kosakowo,
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: konsultacje@kosakowo.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
  • sołtysom wsi za pokwitowaniem odbioru,
  • przez e-PUAP Gminy Kosakowo /000531708/skrytka.

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w jednej z rubryk „jestem za”/”jestem przeciw”/”wstrzymuję się” znaku X i wypełnieniu tabeli z danymi identyfikującymi głosującego wraz ze złożeniem własnoręcznego podpisu na ankiecie.