PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, że została zakończona inwestycja w Dębogórzu-Wybudowaniu pn.: „Modernizacja ciągu przeróbki osadów Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze”, która była realizowana od listopada 2018 roku w ramach projektu pn. „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” nr POIS.02.03.00-00-0023/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Główny cel inwestycji to spełnienie przez aglomerację Gdynia wymagań wynikających z dyrektywy unijnej 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W ramach inwestycji zmodernizowane zostały istniejące oraz wybudowane nowe obiekty technologiczne, które mają umożliwić  stabilne i skuteczne oczyszczanie ścieków wytwarzanych w rozwijającej się aglomeracji Gdynia oraz zwiększyć efektywność przeróbki osadów ściekowych, tak aby przyniosła wymierne korzyści wyrażone w zwiększonej produkcji biogazu. Inwestycja współfinansowana była ze środków Funduszu Spójności w formie dotacji i środków własnych Spółki oraz pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość kontraktu pn.: „Modernizacja ciągu przeróbki osadów GOŚ Dębogórze” wyniosła łącznie 93 mln zł brutto, w tym 53,5 mln zł stanowiła dotacja z Funduszu Spójności, a 19 mln zł pożyczka z NFOŚiGW.

Całkowita wartość projektu nr POIS.02.03.00-00-0023/17 wynosi 120,9 mln zł brutto, w tym wysokość dofinansowania 63 mln zł, a pożyczka z NFOŚiGW 29 mln zł.

Oczyszczalnia ścieków „Dębogórze” stanowi najważniejszy element systemu kanalizacyjnego obejmującego takie miasta jak: Gdynia, Reda, Rumia i Wejherowo, Gminę Wiejską Wejherowo oraz część Gminy Puck, Gminy Kosakowo oraz Gminy Szemud.

Obiekt powstał w latach 1961 – 1965, zapewniając początkowo jedynie mechaniczne oczyszczanie ścieków. Rozwój miast i gmin tworzących zlewnię GOŚ „Dębogórze” oraz wzrost świadomości i wymagań w zakresie ochrony środowiska, powodowały podjęcie decyzji o dalszych etapach modernizacji i rozbudowy w latach 1984 – 1995 i  1995 -1997.  Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, przepisy dotyczące jakości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do środowiska uległy dalszemu zaostrzeniu, w związku z czym konieczne stało się przeprowadzenie w latach 2005 – 2009 kolejnej rozbudowy.

Stan techniczny oczyszczalni i intensywny rozwój miejscowości wchodzących w skład aglomeracji Gdynia w ostatnich latach spowodował podjęcie decyzji o kompleksowej modernizacji oczyszczalni w zakresie części osadowej. Umożliwi ona zapewnienie optymalnych warunków fermentacji osadu, czego jednym z efektów będzie istotne zwiększenie produkcji biogazu, a w rezultacie energii elektrycznej i cieplnej. Pozwoli to podwyższyć samowystarczalność energetyczną oczyszczalni z obecnych ok. 50 do ok. 70%, a tym samym zmniejszyć oddziaływanie na środowisko naturalne w myśl filozofii gospodarki obiegu zamkniętego.

Cały proces budowlany trwał prawie pięć lat napotykając na wiele wyzwań typowych i całkiem nowych, takich jak pandemia COVID-19, która wystąpiła w okresie realizacji tego kontraktu. We wrześniu 2023 roku został zakończony z wynikiem pozytywnym ruch próbny zmodernizowanego ciągu gospodarki osadowej.

 

Źródło: PEWIK Gdynia Sp. z o.o.