Informujemy, iż z końcem bieżącego roku dobiega kadencja ławników sądów powszechnych, w związku z czym zachodzi konieczność wyboru nowych osób na lata 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18 maja 2023 roku (art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. Dz. U. z 2023, poz. 217), Rada Gminy Kosakowo, zgodnie z treścią art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 217) powinna wybrać 1 osobę na ławnika na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Wejherowie. 

Ławnikiem może być ten kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłaszać kandydatów na ławników mogą podmioty uprawnione tj. prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Biura Rady Gminy Kosakowo po 30 czerwca 2023 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (zdjęcia na odwrocie należy podpisać imieniem i nazwiskiem).

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze z pięćdziesięciu osób wymienionych na liście.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, jak i koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Rady gmin zasięgają informacji o kandydatach na ławników od właściwych organów Policji.

Rada Gminy Kosakowo dokona wyboru ławników najpóźniej w terminie do końca października 2023 roku.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na ławników proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Kosakowo, (ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami należy w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 30 czerwca 2023 roku dostarczyć do Biura Rady Gminy Kosakowo pok.111, mieszczącego się w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo.

Szczegółowe zasady określają:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 20212 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 217), Dział IV, Rozdział 7, Ławnicy.,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011 poz. 963 z późn. zm.)

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej BIP oraz www.ms.gov.pl.