Gmina Kosakowo od zawsze kojarzy nam się z cennymi środowiskowo terenami rolnymi, zielenią, bliskością środowiska naturalnego. Dla włodarzy samorządu ważnym jest, aby taki stan rzeczy utrzymać niezależnie od dynamicznego rozwoju gminy. – Jestem przekonany, że można jedno z drugim mądrze połączyć bez szkody dla żadnego, podejmując odpowiednie działania – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Do Urzędu Gminy docierają niepokojące informacje, że osoba piastująca funkcję radnego gminy Kosakowo obecnej kadencji w ostatnim czasie zbierała podpisy pod protestem przeciwko wprowadzeniu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo nowych kierunków rozwoju na terenach rolnych oraz na łąkach zlokalizowanych w obszarze tzw. Mościch Błot. Trudno jest przyjąć fakt, iż przekazywane są w powyższej kwestii nieprawdziwe informacje wprowadzające zamieszanie i zakłócające spokój mieszkańców oraz poczucie bezpieczeństwa.

Nieprawdą jest, że na nieruchomościach rolnych wykreślono w studium funkcję rolną. Nieprawdą jest, że nie będzie można prowadzić na nich gospodarki rolnej. Nieprawdą jest, że łąki rezerwowane są w całości pod przemysł – budowę kolejnych magazynów gazu i innych substancji np. do magazynowania odpadów.

Wójt gminy Kosakowo zapewnia, że poza realizowaną w latach 2008 – 2015 inwestycją w dokumentach planistycznych gminy nie przewiduje się żadnych nowych przedsięwzięć z zakresu podziemnego magazynowania. Wszystkie informacje, które na ten temat do mieszkańców mogą dochodzić nie są prawdziwe.

Na terenach rolnych dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej (siedlisk) i innych budynków gospodarczych. Grunty rolne i łąki położone na terenach Mościch Błot w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo zachowują dotychczasową funkcję rolniczą.

Ważnych w tym kontekście może być również kilka poniższych założeń studium, na których dokument się opiera. Na terenach zieleni krajobrazowej, łąk, pastwisk i zadrzewień śródpolnych dopuszcza się:

  • lokalizację urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej oraz ochronie przeciwpowodziowej,
  • utrzymanie upraw rolnych,
  • lokalizację wiat, budynków gospodarczych i budowli rolniczych służących wyłącznie do prowadzenia gospodarstwa rolnego, o ile ich lokalizacja nie zostanie wykluczona na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zachęcamy do szukania informacji u źródła, opartego na dokumentach, aktualnym stanie prawnym, merytorycznej wiedzy pracowników urzędu. Zapraszamy również osobiście na spotkanie z wójtem lub kierownikiem referatu ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, aby uzyskać rzetelne i prawdziwe informacje dotyczące możliwości funkcjonowania gospodarstw rolnych na terenie gminy Kosakowo zarówno obecnie jak i w przyszłości.

Podejmowane w ostatnich latach działania gminy dążą do zmniejszenia intensywności rozlewania zabudowy i jej koncentracji, a tym samym do ochrony terenów rolnych oraz wsparcia działalności rolniczej mieszkańców gminy Kosakowo.

Fot. K.Kędzior