Urząd Gminy Kosakowo przypomina:

Z wykorzystaniem profilu zaufanego, bankowości internetowej lub podpisu elektronicznego, przygotowany wniosek możesz zaimportować do CEIDG i podpisać elektronicznie, bez konieczności wizyty w urzędzie!

 

Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w następujący sposób:
1. Osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę Urzędzie Gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek)
Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG a następnie wydrukować i udać się do Urzędu Gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym.
2. Listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)
3. (ZALECANE) Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.biznes.gov.plwww.ceidg.gov.pl)

System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być:

  • opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
  • albo podpisany profilem zaufanym ePUAP

Profil Zaufany to zestaw danych w postaci elektronicznej podpisanych przez osobę potwierdzającą, oraz jednoznacznie identyfikujących osobę posiadającą konto na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej). Zakładając konto na ePUAP tworzony jest profil użytkownika, który po złożeniu wniosku i potwierdzeniu w Punkcie Potwierdzania staje się Profilem Zaufanym.

Użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
Zmiana danych Profilu Zaufanego przez użytkownika powoduje jego unieważnienie.

Profil Zaufany w większości kontaktów z administracją publiczną zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Profil Zaufany nie zastępuje takiego podpisu np. przy podpisywaniu umów cywilno-prawnych lub w innych sytuacjach, w których przepis szczegółowy wymaga innego sposobu uwierzytelnienia.

Aby uzyskać Profil Zaufany należy: Zarejestrować się na stronie www.pz.gov.pl.
Po wypełnieniu pól wymaganych do rejestracji i podaniu kodu autoryzacji, który zostanie wysłany smsem wniosek o Profil Zaufany wyśle się automatycznie.
Należy go następnie potwierdzić w wybranym przez siebie punkcie potwierdzającym.

Więcej informacji na stronie Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl oraz www.pz.gov.pl

Centrum Pomocy CEIDG

Obawiasz się, że nie dasz rady samodzielnie wypełnić wniosku CEIDG? Możesz zrobić to z konsultantem. Wystarczy, że skorzystasz z Centrum Pomocy CEIDG.

  1. Zadzwoń do Centrum Pomocy CEIDG: tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32
  2. Wypełnij wniosek z konsultantem