Polityka senioralna w gminie Kosakowo opiera się w głównej mierze na dwóch prężnie działających klubach: siedzibie seniorów w Rewie i Klubie Seniora w Kosakowie.

Uchwałą Nr L/351/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca 2021 roku przyjęty został Gminny Program Polityki Senioralnej w Gminie Kosakowo na lata 2021-2030, który wynika z ustawy o osobach starszych i dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność. Program jest zbieżny z celami i działaniami zawartymi w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027. Celem programu jest aktywizacja środowiska senioralnego w celu poprawy jakości i poziomu życia osób starszych, budowanie postaw obywatelskich oraz wykorzystanie potencjału seniorów w życiu społecznym lokalnej wspólnoty. Zakłada się współpracę z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami i podmiotami prowadzącymi działania aktywizujące środowisko osób starszych.

Pierwszy element polityki społecznej, czyli bezpieczeństwo wypełniają działania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie. Zabezpieczenie potrzeb seniorów sprowadza się do przyznania świadczeń w postaci zasiłków stałych, zasiłków celowych i specjalnych celowych, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (jako zadanie zlecone). Ponadto realizowane są programy rządowe takie jak Opieka wytchnieniowa i Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. W ramach przyjętego programu osłonowego Teleopieka zapewniony jest bezpłatny dostęp do mobilnej opieki domowej. W gminie – jako drugiej o charakterze wiejskim w województwie pomorskim – działa Sklep Społeczny „Za stołem”. Inicjatywę współtworzy Bank Żywności w Trójmieście i GOPS w Kosakowie. Potrzebujący seniorzy mogą odebrać żywność pochodzącą z supremarketów i sklepów, które regularnie przekazują towar z krótkim terminem ważności.

Drugi element polityki społecznej, czyli uczestnictwo jest realizowany przy współpracy różnych podmiotów. Aby zapewnić udział seniorom w różnych formach aktywności konieczna jest współpraca instytucji i lokalnych organizacji. Program przyjęty w gminie zakłada współpracę z GOPS w Kosakowie, placówką służby zdrowia, Biblioteką Publiczną Gminy Kosakowo, Kosakowskim Centrum Kultury, Centrum Sportowym Kosakowo, radami sołeckimi.

Centrum aktywizacji środowiska senioralnego w gminie Kosakowo od 2020 r. znajduje się rewskiej siedzibie przy ul. Morskiej 56. Dodatkowo w Kosakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w budynku bezpośrednio przylegającym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działa Kosakowski Klub Seniora. Oba obiekty, które powołane zostały w celu wspierania wszelkich form aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej i sportowej osób starszych, działają niezwykle aktywnie, zapewniając kompleksową integrację oraz aktywizację środowiska senioralnego gminy Kosakowo poprzez zapewnienie bogatej oferty zajęć oraz organizację wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.

Warto zaznaczyć, że po okresie pandemii koronawirusa, która na pewien okres ograniczyła w dużym stopniu możliwości swobodnego funkcjonowania ww. placówek nastąpiła wyraźna dynamizacja i prawdziwy rozkwit działań integracyjnych. Liczba uczestników konkretnych zajęć w siedzibie w Rewie uległa na przestrzeni zaledwie roku co najmniej podwojeniu, klimat różnorodnych spotkań, warsztatów, wydarzeń jest niepowtarzalny, oferta wciąż jest poszerzana i uatrakcyjniana tak, by w największym możliwym stopniu spełnić oczekiwania kosakowskich seniorów.

Prawdziwym przebojem mijającego roku w odniesieniu do polityki senioralnej okazała się inicjatywa wymiany osób starszych z partnerską gminą z Francji oraz wprowadzenie na większą skalę warsztatów malarskich. Niemniej jednak kultowa atmosfera wewnątrz rewskiej siedziby wymaga również odpowiedniego zadbania o otoczenie: w sezonie wakacyjnym 2023 środowisko senioralne w pełni wykorzystało atuty niedawno ukończonego projektu przebudowy przylegającego terenu parkingowego i rekreacyjnego.

Dotychczas zrealizowane zadania organizowane w ramach działalności w siedzibie w Rewie bądź Kosakowie to m.in. zajęcia patriotyczne, wyjazdy do instytucji kultury, spotkania międzypokoleniowe z dziećmi ze świetlicy podwórkowej prowadzonej przez ośrodek pomocy (wycieczki, zabawy, nauka, świętowanie uroczystości), zajęcia z fizjoterapeutą, podologiem, dietetykiem, psychologiem, zajęcia wokalno- aktorskie, zajęcia z prawnikiem (Bezpieczny Senior), zajęcia z pierwszej pomocy organizowane przez OSP Kosakowo, zajęcia komputerowe, kulinarne oraz wycieczki (m.in. do Torunia, Muzeum Emigracji w Gdyni, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdyni, Centrum Nauki Experyment i inne), zajęcia pilates i gimnastyka kręgosłupa (od 15 do 30 osób na każdych zajęciach), zajęcia językowe (angielski, chiński, francuski, niemiecki, włoski – od 40 do 60 osób dziennie), spacery i wycieczki rowerowe (od 10 do 25 osób), zajęcia hobbistyczne (spotkania ze sztuką, nauką, malarstwo, szachy itp. – od 10 do 35 osób), zabawy taneczne (od 30 do 70 osób). Do najważniejszych wydarzeń w ubiegłym roku należały: bale w Kosakowskiej Checzy, jednodniowe wycieczki do Łeby i Krynicy Morskiej, Międzynarodowy Dzień Seniora w Kosakowskim Centrum Kultury, wernisaż Wszystkie tonacje jesieni, Andrzejki w świetlicy sołeckiej w Kazimierzu. Znacznym przedsięwzięciem w ramach polityki senioralnej gminy okazała się inicjatywa wymiany osób starszych z partnerską gminą Gonneville-la-Mallet z Francji.

Ostatni element polityki społecznej – solidarność – jest obecny na każdym etapie podjętych na rzecz seniorów działań. Poprzez zapewnienie różnych form wsparcia seniorom, jak i uczestnictwo osób starszych w wyżej wymienionych inicjatywach zyskują oni poczucie łączności z osobami w innym wieku, poczucie odpowiedzialności za młodsze pokolenia, możliwość dzielenia się zdobytym doświadczeniem życiowym.

 

Zachęcamy do śledzenia działalności naszych seniorów na profilach: