Wójt gminy Kosakowo zlecił zewnętrznej firmie przeprowadzenie kompleksowych badań gruntu wzdłuż kanału zrzutowego odprowadzającego ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze celem oceny stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowego wzdłuż kanału. Przeprowadzona analiza wykazała, że przebadane grunty nie wykazują żadnych przekroczeń dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko szczególnie istotnych dla ochrony powierzchni ziemi.

W celu dokonania wnikliwej oceny stanu środowiska gruntowego wyznaczono wzdłuż kanału 4 punkty znajdujące się w Mostach, Kazimierzu i Mechelinkach. Specjalistyczna firma z Poznania dokonała w nich poboru próbek gruntów z otworów badawczych z 3 przedziałów głębokościowych (0,25 – 1,0 m p.p.t., 1,0 – 3,0 m p.p.t. oraz 3,0 – 5,0 m p.p.t). Do pobierania próbek gruntów z głębokości przekraczającej 0,25 m p.p.t. wykorzystano wiertnicę mechaniczną. Kolejny etap stanowiło przeprowadzenie analiz laboratoryjnych gruntów pod względem występowania zanieczyszczeń. Prace zostały zakończone sporządzeniem wyczerpującego raportu z przeprowadzonych prac.

Pobór próbek gleby z wykonanych w tym celu odwiertów został wykonany przez przeszkolonych próbkobiorców (zgodnie z metodyką PN-ISO 10381-4:2007 (A)). Pobór objęty był akredytacją. Próbkobiorcy pobierający próbki metodą akredytowaną zgodnie z polską normą kierują się indywidualną i subiektywną oceną zastanego w terenie stanu faktycznego oraz zagospodarowania terenu. Badania parametrów wskaźnikowych wykonano w laboratoriach SGS Polska Sp. z o.o. (certyfikat akredytacji PCA AB 313) posiadających kompetencje do przeprowadzania badań zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Uzyskane wyniki analiz laboratoryjnych gruntów odniesiono do wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. W oparciu o nie stwierdzono, iż przebadane grunty nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko szczególnie istotnych dla ochrony powierzchni ziemi określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska.

To ważna i uspokajająca informacja dla wszystkich mieszkańców gminy Kosakowo. Pozytywne wyniki przeprowadzonych badań wskazują bowiem na poprawne działanie, a przede wszystkim bezpieczeństwo kanału, którym odpływają z Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze oczyszczone ścieki. Temat ma bowiem olbrzymie znaczenie w kontekście ochrony środowiska naturalnego na terenie naszej gminy. O przeprowadzenie badań wnioskowali zarówno mieszkańcy podczas spotkań sołeckich oraz radni podczas sesji.

AKTUALIZACJA z dnia 16 lutego 2023 r.:

Poniżej przedstawiamy kompleksowe wyniki przeprowadzonych badań:
Ocena stanu środowiska gruntowego Gm.Kosakowo 12-12-2022 SB_150612_12_2022 Mechelinki dz. nr 214 6 SB_150613_12_2022 Mechelinki dz. nr 214 6 SB_150614_12_2022 Mechelinki dz. nr 214 6 SB_150615_12_2022 Mechelinki dz. nr 214 6 SB_150616_12_2022 Mechelinki dz. nr 214 6 SB_150617_12_2022 Mosty, dz. nr 1309 SB_150618_12_2022 Mosty, dz. nr 1309 SB_150619_12_2022 Mosty, dz. nr 1309 SB_150620_12_2022 Mosty, dz. nr 1309 SB_150621_12_2022 Mosty, dz. nr 1309 SB_150622_12_2022 Kazimierz, dz. nr 1182 SB_150623_12_2022 Kazimierz, dz. nr 1182 SB_150624_12_2022 Kazimierz, dz. nr 1182 SB_150625_12_2022 Kazimierz, dz. nr 1182 SB_150626_12_2022 Kazimierz, dz. nr 1182 SB_150627_12_2022 Mosty, dz. nr 1189 2 SB_150629_12_2022 Mosty, dz. nr 1189 2 SB_150630_12_2022 Mosty, dz. nr 1189 2 SB_150631_12_2022 Mosty, dz. nr 1189 2 SB_150633_12_2022 Mosty, dz. nr 1189 2