Wójt gminy Kosakowo zlecił zewnętrznej firmie przeprowadzenie kompleksowych badań gruntu wzdłuż kanału zrzutowego odprowadzającego ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze celem oceny stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowego wzdłuż kanału. Przeprowadzona analiza wykazała, że przebadane grunty nie wykazują żadnych przekroczeń dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko szczególnie istotnych dla ochrony powierzchni ziemi.

W celu dokonania wnikliwej oceny stanu środowiska gruntowego wyznaczono wzdłuż kanału 4 punkty znajdujące się w Mostach, Kazimierzu i Mechelinkach. Specjalistyczna firma z Poznania dokonała w nich poboru próbek gruntów z otworów badawczych z 3 przedziałów głębokościowych (0,25 – 1,0 m p.p.t., 1,0 – 3,0 m p.p.t. oraz 3,0 – 5,0 m p.p.t). Do pobierania próbek gruntów z głębokości przekraczającej 0,25 m p.p.t. wykorzystano wiertnicę mechaniczną. Kolejny etap stanowiło przeprowadzenie analiz laboratoryjnych gruntów pod względem występowania zanieczyszczeń. Prace zostały zakończone sporządzeniem wyczerpującego raportu z przeprowadzonych prac.

Pobór próbek gleby z wykonanych w tym celu odwiertów został wykonany przez przeszkolonych próbkobiorców (zgodnie z metodyką PN-ISO 10381-4:2007 (A)). Pobór objęty był akredytacją. Próbkobiorcy pobierający próbki metodą akredytowaną zgodnie z polską normą kierują się indywidualną i subiektywną oceną zastanego w terenie stanu faktycznego oraz zagospodarowania terenu. Badania parametrów wskaźnikowych wykonano w laboratoriach SGS Polska Sp. z o.o. (certyfikat akredytacji PCA AB 313) posiadających kompetencje do przeprowadzania badań zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Uzyskane wyniki analiz laboratoryjnych gruntów odniesiono do wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. W oparciu o nie stwierdzono, iż przebadane grunty nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko szczególnie istotnych dla ochrony powierzchni ziemi określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska.

To ważna i uspokajająca informacja dla wszystkich mieszkańców gminy Kosakowo. Pozytywne wyniki przeprowadzonych badań wskazują bowiem na poprawne działanie, a przede wszystkim bezpieczeństwo kanału, którym odpływają z Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze oczyszczone ścieki. Temat ma bowiem olbrzymie znaczenie w kontekście ochrony środowiska naturalnego na terenie naszej gminy. O przeprowadzenie badań wnioskowali zarówno mieszkańcy podczas spotkań sołeckich oraz radni podczas sesji.